Enquiry creation date: 2019-08-23

AMW HOTELE Sp. z o.o.

Św. Jacka Odrowąża 15

03-310 Warszawa

Tax Identification Number: 6762278406

Contact person:

Kamil Gutowski

Phone: 782 700 381

e-mail: k.gutowski@amwhotele.pl

Enquiry No. Z34/200505

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Enquiry title

Enquiry contents:

Ogłoszenie o postępowaniu

Prace naprawcze, wykonanie ram usztywniających w sali konferencyjnej oraz wymiana stropów kolebkowych na stropy WPS na belkach stalowych nad I i II piętrem kamienicy nr 26 hotelu Royal w Krakowie przy ul. Gertrudy 26-29.

I. Nazwa i adres Zamawiającego

AMW Hotele Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1,

www.amwhotele.pl

II. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace naprawcze, wykonanie ram usztywniających w sali konferencyjnej oraz prace budowlane polegające na dokończeniu wymiany stropu kolebkowego nad I piętrem na strop WPS, a także na całkowitej wymianie 3 stropów kolebkowych nad I i II piętrem kamienicy nr 26 Hotelu ROYAL w Krakowie przy ul. św. Gertrudy 26-29 na stropy WPS na belkach stalowych.

III. Termin wykonania zamówienia

Przewidywany czas prowadzenia robót budowlanych podano w załączniku nr 1

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki:

1) Wykonawca musi spełniać wymagania wskazane w części A Wymagań formalnych stanowiących Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia

2) Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie części B Wymagań formalnych stanowiących Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia

3) Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z wymaganiami wskazanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia

4) Wykonawca musi posiadać aktualne na dzień składania oferty zaświadczenia o nie zaleganiu w płaceniu podatków oraz składek zdrowotnych i społecznych oraz wszystkie inne dokumenty potwierdzające zdolność finansową Wykonawcy, o które Wykonawca może zostać poproszony przez Zamawiającego lub jego przedstawiciela.Wykonawca nie jest zobowiązany na etapie postępowania do składania powyżej wymienionych dokumentów

V. Informacja na temat wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Informacje na temat wadium podano w załączniku nr 1

VI. Kryteria oceny ofert

Kryteria oceny ofert i sposób wyliczenia punktacji podano w Załączniku nr 1.

VII. Sposób i termin składania ofert

Termin i sposób składania ofert podano w Załączniku nr 1.

VIII. Informacje dodatkowe

1. Zamawiający informuje, że nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a niniejsze postępowanie jest przeprowadzone na podstawie Kodeksu cywilnego

2. Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie do złożenia oferty i nie stanowi oferty
w rozumieniu Kodeksu cywilnego

3. Brak odpowiedzi na ofertę złożoną przez Wykonawcę nie stanowi przyjęcia oferty przez Zamawiającego.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zasad prowadzenia postępowania lub dokumentacji przetargowej w trakcie trwania postępowania oraz unieważnienia postępowania na każdym etapie jego trwania bez podania przyczyn.

Załączniki:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Formularz oferty

3. Wymagania formalne

4. Wykaz zrealizowanych robót

5. Oświadczenie Oferenta

6. Opis przedmiotu zamówienia

7. Wzór Umowy

8. Protokół odbycia wizji lokalnej

9. Zawartość i forma dokumentacji powykonawczej

10. Klauzula RODO

11. Wniosek do ZD Miasta Kraków

12. Wniosek o udostępnienie miejsca w Krakowie

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Prace montażowe i remontowo-budowlane 1 services - Read

Additional formal conditions:

Kryteria formalnie przedstawiono w Załączniku nr 3.

Questions to the inquiry "Prace naprawcze, wykonanie ram usztywniających w sali konferencyjnej oraz wymiana stropów kolebkowych na stropy WPS na belkach stalowych nad I i II piętrem kamienicy nr 26 hotelu Royal w Krakowie przy ul. Gertrudy 26-29."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Companies for which the purchase is to be madeWarning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...