Enquiry creation date: 2019-08-07

AMW HOTELE Sp. z o.o.

Św. Jacka Odrowąża 15

03-310 Warszawa

Tax Identification Number: 6762278406

Contact person:

Kamil Gutowski

Phone: 782 700 381

e-mail: k.gutowski@amwhotele.pl

Enquiry No. Z30/200505/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Enquiry title

Change content (update):

Zamawiający uzupełnił zapytanie ofertowe o informację:

UWAGA: Zamawiający oczekuje, aby zarówno na parterze jak i na I piętrze wszystkie pokoje będą pokojami z aneksem kuchennym oraz z łazienką.

Enquiry contents:

Wa


ZAPYTANIE OFERTOWE

AMW HOTELE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, zwraca się z zapytaniem ofertowym na:

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego i dokumentacji kosztorysowej (wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień, w tym pozwolenia na budowę) oraz projektu aranżacji wnętrz związanych z remontem i przebudową części pomieszczeń parteru, oraz I piętra Obiektu Hotelowego Cassubia na Helu przy ul. Bocznej 11.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem Zakupu jest :

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego i dokumentacji kosztorysowej (wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień, w tym pozwolenia na budowę) oraz projektu aranżacji wnętrz związanych z remontem i przebudową części pomieszczeń parteru, oraz I piętra Obiektu Hotelowego Cassubia na Helu.

Zakres opracowania dotyczy :

· Przebudowy pokoi z łazienkami na parterze i I piętrze wraz z przyległymi korytarzami – na podstawie wstępnej koncepcji architektonicznej.

· Remontu recepcji na parterze budynku

· Zainstalowania w obiekcie dźwigu osobowego.

Dokumentacja stanowiąca przedmiot zapytania będzie sporządzona i przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej (4 szt.) oraz elektroniczne w formie plików pdf, dwg i ath lub kst.

Wykonawca nieodpłatnie przekaże Zamawiającemu majątkowe prawa autorskie do przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia należy przygotować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

1. Wykonanie koncepcji aranżacji wnętrz:

a) Wykonawca przedstawi, w ciągu 21 dni od momentu podpisania umowy, do akceptacji Zamawiającemu koncepcje aranżacji wnętrz obiektu (z wizualizacjami wszystkich pomieszczeń objętych przedmiotem zamówienia), tj. koncepcję przykładowego pokoju z łazienką, korytarza i recepcji, po wcześniejszej wizji lokalnej obiektu. Zamawiający może wnosić o zmianę koncepcji do momentu otrzymania od Wykonawcy materiału odpowiadającego oczekiwaniom.

b) W przypadku zakwestionowania koncepcji lub jej elementu przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zmienioną koncepcję (z uwzględnieniem uwag Zamawiającego) w ciągu 2 dni.

c) Ostateczna koncepcja musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego.

2. Wykonanie pełnego projektu budowlano-wykonawczego oraz projektu aranżacji wnętrz Obiektu Cassubia na podstawie wcześniej zaakceptowanej przez Zamawiającego koncepcji:

a) Projekt aranżacji wnętrz musi obejmować: dobór oświetlenia, mebli, elementów dekoracyjnych; rzuty, kłady ścian, podłogi, próbki materiałowe, wizualizacje.

b) Projekt wykonawczy aranżacji hotelu z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych funkcji hotelu zawierający: o opracowanie rysunkowe i opisowe rozwiązań przestrzennych, plastycznych i technicznych dotyczące wykonania poszczególnych elementów,

· projekt aranżacji ścian, podłóg,

· projekt oświetlenia pomieszczeń - rozmieszczenie oświetlenia dostosowane do istniejącego układu, jego rodzaju ze wskazaniem typu zastosowanych opraw oświetleniowych,

· szczegółowe rysunki techniczne poszczególnych elementów w formacie A3,

· wskazanie mebli, materiałów, urządzeń oraz elementów wykończeniowych z opisem technologii wykonania,

· projekt wykonawczy instalacji sanitarnych elektrycznych i teletechnicznych w obrębie przedmiotu zamówienia.

c) Kompleksowy projekt budowlano-wykonawczy. Prace projektowe powinny zostać przewidziane z uwzględnieniem podziału lub scalenia niektórych pomieszczeń a także z zaplanowaniem nowych łazienek (w pokojach).

Opracowana dokumentacja wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami powinna pozwolić Zamawiającemu na kompleksowe przeprowadzenie przebudowy i remontu parteru i I piętra obiektu Cassubia.

UWAGA: Zamawiający oczekuje, aby zarówno na parterze jak i na I piętrze wszystkie pokoje będą pokojami z aneksem kuchennym oraz z łazienką.

3. Wykonanie kosztorysów i przedmiarów całego zadania inwestycyjnego:

Wykonawca sporządzi przedmiary i kosztorysy całego zadania inwestycyjnego (wraz z robotami budowlanymi z projektu budowlano – wykonawczego). Kosztorysy będą zawierały zestawienie wszystkich materiałów i elementów wyposażenia.

Obowiązki Wykonawcy:

· wykonanie opracowania projektu oraz wymaganych przepisami uzgodnień (wszelkie koszty leżą po stronie wykonawcy)

· wykonanie niezbędnych odkrywek i badań na potrzeby opracowania dokumentacji,

· podczas realizacji zamówienia należy na bieżąco konsultować się z Zamawiającym,

· uzyskanie pozwolenia na budowę i dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień oraz występowanie w imieniu zamawiającego przed organami administracji architektoniczno-budowlanej w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę celem uzyskania ostatecznej decyzji

· pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

· przeniesienie praw autorskich oraz praw zależnych na Zamawiającego

Informacje o obiekcie:

· Budynek murowany, 5- cio kondygnacyjny, nie podpiwniczony, oparty na planie prostokąta

· Gabaryty (długość x szerokość x wysokość [m]): 36,81 x 13,91 x 14,40 m

· Stropodach płaski, żelbetowy, ocieplony wełną mineralną, pokryty papą

· Klatka schodowa usytuowana w środkowej części, obudowana, zamykana drzwiami bezklasowymi

· Konstrukcja: ściany w technologii mieszanej prefabrykowano- murowanej, stropy żelbetowe, klatka schodowa żelbetowa

· Przeznaczenie: obiekt zamieszkania zbiorowego- budynek hotelowy

· Usytuowanie: Hel, ul. Boczna 11, na działce geodezyjnej nr 44/7. Budynek położony w kierunku północ- południe. Ściana frontowa (bok dłuższy) od strony zachodniej

Istniejąca instalacje w budynku:

· instalacja wodociągowa i c.o.

· wewnętrzna instalacja hydrantowa: 5 hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym Ø52 zlokalizowanych w obrębie klatki schodowej (po jednym na każdej kondygnacji)

· instalacja elektryczna, w tym przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany przy wejściu głównym do budynku

· instalacja odgromowa

· instalacja wentylacyjna

·

II. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:

Projekt : 75 dni od podpisania umowy

Przedłożenie prawomocnego pozwolenia na budowę: do końca lutego 2020.

III. Budżet Zamawiającego:

Zamawiający zamierza przeznaczyć na całość zamierzenia budowlanego maksymalnie kwotę: 1 200 000,00 zł netto.Technologie dobierane do realizacji zamierzenia powinny uwzględniać ograniczenie kwotowe.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

· Wykonawca powinien posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonania zadania,

· Wykonawca powinien posiadać odpowiedni sprzęt do wykonania odkrywek i niezbędnych badań,

· Wykonawcy muszą być w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej im wykonanie przedmiotu zamówienia,

· Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do działania w imieniu Wykonawcy, która powinna przedłożyć odpowiedni dokument potwierdzający jej uprawnienie do działania w imieniu i na rzecz Wykonawcy.

· Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznanie się ze specyfiką obiektu i odbycie wizji lokalnej.

V. Opis sposobu przygotowania ofert:

Kompletna oferta powinna zawierać:

a) Formularz Oferty,

b) Koncepcję aranżacji wybranych pomieszczeń

1) Przez wstępną koncepcję aranżacji wnętrz Zamawiający rozumie przedstawienie:

a) Poglądowego projektu rozmieszczenia wszystkich elementów wyposażenia (mebli, dodatków) we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach, z uwzględnieniem ich kolorystyki i sposobów oświetlenia.

b) Opis proponowanej koncepcji aranżacji wnętrz z uwzględnieniem opisu wykorzystanych materiałów.

2) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy i usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca do oferty załączyć może co najmniej jedną, lecz nie więcej niż trzy koncepcje aranżacji wnętrz OH Cassubia.

3) Propozycja aranżacji winna być dostarczona w wersji elektronicznej. Zalecane jest zapisanie wizualizacji aranżowanych pomieszczeń (z meblami i innymi istotnymi elementami dekoracyjnymi) w powszechnym formacie graficznym, którego przeglądanie nie wymaga posiadania płatnego, licencjonowanego oprogramowania.

4) Każda przedstawiona koncepcja musi zawierać:

· Wizualizację aranżacji pomieszczeń:

a) Przykładowego pokoju,

b) Korytarza,

c) Recepcji,

· Opis wyposażenia, mebli, materiałów przedstawionych w danej koncepcji.

5) Zamawiający dokona oceny wstępnej koncepcji załączonej do oferty zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

VI. Kryteria oceny ofert:

Cena - 60%

Ocena Koncepcji – 30 %

Termin Wykonania – 10%

Sposób wyliczenia punktów w kryterium „Ceny” (C):

C=Cmin*60/Co

gdzie:

C – ilość punktów uzyskanych w kryterium cena

Cmin – najniższa cena ze wszystkich ofert

Co – cena analizowanej oferty

60 – waga kryterium cena

Sposób wyliczenia punktów w kryterium „Ocena koncepcji” (O):

O=Oo*30/Omax

gdzie:

O – ilość punktów uzyskanych w kryterium „Ocena koncepcji”

Omax – maksymalna nota uzyskana przez wszystkie złożone koncepcje

Oo – nota analizowanej oferty

30 – waga kryterium „Ocena koncepcji”

Zasady oceny kryterium „Ocena Koncepcji” (O).

a) Każdy z członków komisji oceniać będzie przedstawione przez Wykonawców koncepcje aranżacji wnętrz (projekt i opis), załączone do oferty, w zakresie:

· funkcjonalności rozwiązań zaproponowanych w koncepcji aranżacji wnętrz hotelu i opisie koncepcji, to znaczy ocenę ergonomii, praktyczności, użyteczności, wygodności zaproponowanych rozwiązań, układu mebli i wyposażenia oraz jakości (trwałości) wykorzystanych materiałów, w każdym z przedstawionych pomieszczeń, w odniesieniu do funkcji jaką pełnić ma hotel,

· spójności danej koncepcji dla poszczególnych pomieszczeń w zakresie zastosowanych rozwiązań projektowych, kolorystyki oraz stylu, wyglądu wnętrz, atrakcyjności wizualnej, (zachęcającej do przebywania w pomieszczeniu), wkomponowania elementów wyposażenia we wnętrze, dostosowania rozwiązań aranżacyjnych do formy architektonicznej wnętrz oraz sposobu wykorzystania przestrzeni.

W każdym z przedstawionych kryteriów oceny koncepcji, każdy z członków komisji przyzna od 1 do 5 punktów, zgodnie z poniższą skalą:

a) 5 punkty (maksymalna ilość punktów) dla oceny „doskonała”;

b) 4 punkty dla oceny „optymalna”;

c) 3 punkty dla oceny „dostateczna”;

d) 2 punkty dla oceny „wystarczająca, przeciętna”;

e) 1 punkt (minimalna ilość punktów) dla oceny „niewystarczająca”.

Sposób wyliczenia punktów w kryterium „Termin wykonania” (T):

T=Tmin*10/To

gdzie:

T – ilość punktów uzyskanych w kryterium „Termin wykonania”

Tmin – najkrótszy termin wykonania ze wszystkich ofert podany w dniach

To – termin wykonania analizowanej oferty podany w dniach

10 – waga kryterium termin wykonania

Oferta, która zbierze w sumie najwięcej punktów, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

VII. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym i zamieścić na platformie Logintrade do dnia 22.08.2019r do godz. 12:00

VIII. Udzielanie wyjaśnień do zapytania ofertowego:

1. Zamawiający będzie miał obowiązek udzielenia wyjaśnień do treści Zapytania ofertowego, jeżeli prośba o udzielenie wyjaśnień wpłynie do dnia 14.08.2019r do godz. 12:00

2. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert może zmienić treść Zapytania oraz przedłużyć termin składania ofert. 
W przypadku dokonania takich zmian, Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawców, którzy biorą udział w postępowaniu.

IX. Warunki przyjęcia oferty oraz zawarcia umowy:

1. Zamawiający dokona analizy i oceny złożonych ofert według kryteriów ustalonych 
w niniejszym zapytaniu. Po dokonaniu oceny złożonych ofert, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej i wystosuje zaproszenie do zawarcia umowy.

2. Zamawiający informuje, że warunkiem zawarcia umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w niniejszym postępowaniu jest uzyskanie przez Zamawiającego zgody odpowiednich organów na zawarcie umowy (zgoda korporacyjna).

X. Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający informuje, że nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a niniejsze postępowanie jest przeprowadzone na podstawie Kodeksu cywilnego.

2. Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do złożenia oferty i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

3. Brak odpowiedzi na ofertę złożoną przez Wykonawcę nie stanowi przyjęcia oferty przez Spółkę.

4. AMW HOTELE sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do uznaniowego wyboru Wykonawców, którzy zostaną zakwalifikowani do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej; zmiany zasad prowadzenia postępowania lub dokumentacji przetargowej w trakcie trwania postępowania oraz unieważnienia postępowania na każdym etapie jego trwania bez podania przyczyn.

Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania akceptuje, iż nie będzie posiadał prawa do roszczeń odszkodowawczych z tytułu zaistnienia którejkolwiek z ww. okoliczności.

Załączniki:

1. Wstępny projekt koncepcyjny przebudowy parteru i I piętra.


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego 1 services - Read
2. Wykonanie projektu aranżacji wnętrz 1 services - Read

Additional formal conditions:

· Wykonawca powinien posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonania zadania,

· Wykonawca powinien posiadać odpowiedni sprzęt do wykonania odkrywek i niezbędnych badań,

· Wykonawcy muszą być w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej im wykonanie przedmiotu zamówienia,

· Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do działania w imieniu Wykonawcy, która powinna przedłożyć odpowiedni dokument potwierdzający jej uprawnienie do działania w imieniu i na rzecz Wykonawcy.

· Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznanie się ze specyfiką obiektu i odbycie wizji lokalnej.

Questions to the inquiry "Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego i dokumentacji kosztorysowej oraz projektu aranżacji wnętrz związanych z remontem i przebudową części pomieszczeń parteru, oraz I piętra Obiektu Hotelowego Cassubia na Helu przy ul. Bocznej 11"

Item Question title Date of question Status
1. Wersja elektroniczna części rysunkowej 2019-08-13 11:28

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Companies for which the purchase is to be madeWarning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.