Enquiry creation date: 2019-08-06

AMW HOTELE Sp. z o.o.

Św. Jacka Odrowąża 15

03-310 Warszawa

Tax Identification Number: 6762278406

Contact person:

Kamil Gutowski

Phone: 782 700 381

e-mail: k.gutowski@amwhotele.pl

Enquiry No. Z29/200505

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Enquiry title

Enquiry contents:

ZAPYTANIE OFERTOWE

AMW HOTELE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, zwraca się z zapytaniem ofertowym na:

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z dokumentacją kosztorysową remontu elewacji dachu i wejścia do budynku Hotelu Kopernik w Toruniu.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem Zakupu jest :

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z dokumentacją kosztorysową remontu elewacji, dachu i wejścia do budynku wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień administracyjnych (w tym pozwolenia na budowę) Hotelu Kopernik w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa 16 :

Dokumentacja projektowa powinna obejmować m.in.:

· Odświeżenie elewacji budynku (malowanie wraz z ewentualnym montażem elementów dekoracyjnych, wymiana orynnowania, obróbek blacharskich balkonów i ogniomurów oraz parapetów zewnętrznych) – należy sporządzić wizualizacje elewacji budynku

· Remont balkonów – wymiana okładzin oraz wykonanie hydroizolacji (zamawiający dopuszcza stosowanie technologii alternatywnych np. powłoki żywiczne)

· Remont wejścia do budynku wraz z zadaszeniem – pozostawienie konstrukcji zadaszenia nad wejściem, wymiana pokrycia dachu - należy sporządzić wizualizację i przedłożyć ją do akceptacji Zamawiającego

· Remont pokrycia dachowego – zamawiający przewiduje zastosowanie technologii płynnych membran hydroizolacyjnych – z uwagi na liczne instalacje telekomunikacyjne na dachu;

· Wykonanie kosztorysów i przedmiarów ww. prac

Dokumentacja stanowiąca przedmiot zapytania będzie sporządzona i przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej (4 szt.) oraz elektroniczne w formie plików pdf, dwg i ath lub kst.

Wykonawca nieodpłatnie przekaże Zamawiającemu majątkowe prawa autorskie do przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia należy przygotować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Obowiązki Wykonawcy:

· wykonanie opracowania projektu oraz wymaganych przepisami uzgodnień (wszelkie koszty leżą po stronie wykonawcy)

· wykonanie niezbędnych odkrywek i badań na potrzeby opracowania dokumentacji,

· podczas realizacji zamówienia należy na bieżąco konsultować się z Zamawiającym,

· uzyskanie pozwolenia na budowę i dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień oraz występowanie w imieniu zamawiającego przed organami administracji architektoniczno-budowlanej w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę celem uzyskania ostatecznej decyzji

· pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

· przeniesienie praw autorskich oraz praw zależnych na Zamawiającego

Informacje o obiekcie:

Budynek Hotelu ‘Kopernik’ – posiada pięć kondygnacji nadziemnych, jedną podziemną, układ budynku korytarzowo-klatkowy z korytarzem zlokalizowanym centralnie wzdłuż dłuższego boku budynku oraz centralnie położoną klatką schodową. Budynek wzniesiony w latach siedemdziesiątych XX wieku w technologii uprzemysłowionej OWT-67. Układ ścian nośnych – krzyżowy. Budynek usytuowany jest w kierunku – północny wschód – południowy zachód. W rzucie poziomym hotel ma kształt prostokąta o wymiarach: 38,38m x 15,58m. Budynek zbudowany jest na trzech podłużnych traktach konstrukcyjnych. Trakty skrajne mają rozpiętość 480 cm, a trakt środkowy 540 cm. Główne wejście dla gości znajduje się w elewacji frontowej – na parterze, a za wejściem urządzony jest główny hol hotelowy ze zlokalizowana po prawej stronie recepcją. Na poszczególnych piętrach hotelowych, znajdują się pokoje dla gości wraz z łazienkami.

Budynek jest ogrzewany. Zasilanie budynku w wodę z sieci wodociągowej i odprowadzenie ścieków przyłączem kanalizacyjnym do sieci. Instalacja elektryczna zasilana z rozdzielni elektrycznej zlokalizowanej na granicy działki.

Instalacje – obiekt posiada przyłącza do następujących sieci infrastruktury technicznej:

- przyłącze elektryczne

- przyłącze wodociągowe

- przyłączę kanalizacyjne do sieci

Dane techniczne charakteryzujące obiekt:

Ściany kondygnacji naziemnych:

ściany zewnętrzne: gr 17 i 24 cm - żelbetowe

ściany wewnętrzne: gr 14 cm - żelbetowe

Ścianki działowe:

I piętro: gr 12 cm - płyty gipsowe

Tynki wewnętrzne:

cementowo-wapienne.

Podłogi:

parter: terakota, parkiet, wykładzina

I piętro: terakota, parkiet

Stolarka:

okienna PCV – kolor biały.

Elewacje:

Ocieplenie - płytami styropianowymi od zewnątrz – 12 cm

Powierzchnia użytkowa: 1066,61 m2

Powierzchnia całkowita: 1212,12 m2

Powierzchnia zabudowy: 598,36 m2

Kubatura: 2492,18 m3

Ilość kondygnacji 5+1(podziemna)

II. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:

Projekt : 75 dni od podpisania umowy

Przedłożenie prawomocnego pozwolenia na budowę: do końca lutego 2020.

III. Budżet Zamawiającego:

Zamawiający zamierza przeznaczyć na całość zamierzenia budowlanego maksymalnie kwotę: 500 000,00 zł netto.Technologie dobierane do realizacji zamierzenia powinny uwzględniać ograniczenie kwotowe.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

· Wykonawca powinien posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonania zadania,

· Wykonawca powinien posiadać odpowiedni sprzęt do wykonania odkrywek i niezbędnych badań,

· Wykonawcy muszą być w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej im wykonanie przedmiotu zamówienia,

· Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do działania w imieniu Wykonawcy, która powinna przedłożyć odpowiedni dokument potwierdzający jej uprawnienie do działania w imieniu i na rzecz Wykonawcy.

· Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznanie się ze specyfiką obiektu i odbycie wizji lokalnej.

V. Kryteria oceny ofert:

Cena 100%

VI. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym i zamieścić na platformie Logintrade do dnia 22.08.2019r do godz. 12:00

VII. Udzielanie wyjaśnień do zapytania ofertowego:

1. Zamawiający będzie miał obowiązek udzielenia wyjaśnień do treści Zapytania ofertowego, jeżeli prośba o udzielenie wyjaśnień wpłynie do dnia 14.08.2019r do godz. 12:00

2. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert może zmienić treść Zapytania oraz przedłużyć termin składania ofert.
W przypadku dokonania takich zmian, Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawców, którzy biorą udział w postępowaniu.

VIII. Warunki przyjęcia oferty oraz zawarcia umowy:

1. Zamawiający dokona analizy i oceny złożonych ofert według kryteriów ustalonych
w niniejszym zapytaniu. Po dokonaniu oceny złożonych ofert, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej i wystosuje zaproszenie do zawarcia umowy.

2. Zamawiający informuje, że warunkiem zawarcia umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w niniejszym postępowaniu jest uzyskanie przez Zamawiającego zgody odpowiednich organów na zawarcie umowy (zgoda korporacyjna).

IX. Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający informuje, że nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a niniejsze postępowanie jest przeprowadzone na podstawie Kodeksu cywilnego.

2. Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do złożenia oferty i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

3. Brak odpowiedzi na ofertę złożoną przez Wykonawcę nie stanowi przyjęcia oferty przez Spółkę.

4. AMW HOTELE sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do uznaniowego wyboru Wykonawców, którzy zostaną zakwalifikowani do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej; zmiany zasad prowadzenia postępowania lub dokumentacji przetargowej w trakcie trwania postępowania oraz unieważnienia postępowania na każdym etapie jego trwania bez podania przyczyn.

Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania akceptuje, iż nie będzie posiadał prawa do roszczeń odszkodowawczych z tytułu zaistnienia którejkolwiek z ww. okoliczności.


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego 1 services - Read

Additional formal conditions:

· Wykonawca powinien posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonania zadania,

· Wykonawca powinien posiadać odpowiedni sprzęt do wykonania odkrywek i niezbędnych badań,

· Wykonawcy muszą być w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej im wykonanie przedmiotu zamówienia,

· Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do działania w imieniu Wykonawcy, która powinna przedłożyć odpowiedni dokument potwierdzający jej uprawnienie do działania w imieniu i na rzecz Wykonawcy.

· Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznanie się ze specyfiką obiektu i odbycie wizji lokalnej.

Questions to the inquiry "Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z dokumentacją kosztorysową remontu elewacji dachu i wejścia do budynku Hotelu Kopernik w Toruniu."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Companies for which the purchase is to be madeWarning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.