Enquiry creation date: 2019-08-06

AMW HOTELE Sp. z o.o.

Św. Jacka Odrowąża 15

03-310 Warszawa

Tax Identification Number: 6762278406

Contact person:

Kamil Gutowski

Phone: 782 700 381

e-mail: k.gutowski@amwhotele.pl

Enquiry No. Z26/200505/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Enquiry title

Enquiry contents:


ZAPYTANIE OFERTOWE

AMW HOTELE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, zwraca się z zapytaniem ofertowym na:

Wykonanie projektu koncepcyjnego i wykonawczego aranżacji wnętrz Hotelu Kopernik w Toruniu:

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem Zakupu jest :

Wykonanie projektu koncepcyjnego i wykonawczego aranżacji wnętrz Hotelu Kopernik w Toruniu wraz z wykonaniem kosztorysów całego zadania (wraz z robotami budowlanymi)

Zakres opracowania dotyczy następujących pomieszczeń:

· Pokoje z łazienkami na parterze i I piętrze wraz z przyległymi korytarzami, oraz pomieszczenia SPA i siłowni – na podstawie projektu wykonawczego remontu – szczegóły poniżej.

· Recepcja na parterze budynku

Zamawiający jest w posiadaniu projektu pn. „Remont pokoi hotelowych oraz korytarzy na parterze i piętrze w Hotelu Kopernik przy ul. Wola Zamkowa 16 w Toruniu, dla którego uzyskał w dniu 08.05.2018r. Decyzję o pozwoleniu na budowę nr WAiB.6740.11.241.113.2018 MB.

Projekt aranżacji wnętrz powinien być z nim zgodny.

Projekt aranżacji wnętrz powinien uwzględniać materiały posiadanych przez Zamawiającego. Wykonawca w maksymalny możliwy sposób zawrze je w projekcie.

Zamawiający jest w posiadaniu wyposażenia łazienek (sanitariaty, okładziny ścienne itp.) oraz wyposażenia pokoi (meble i akcesoria), które potencjalny wykonawca będzie zobowiązany zinwentaryzować i maksymalnie wykorzystać w projekcie aranżacji wnętrz. W projekcie aranżacji powinno się znaleźć zestawienie materiałów i wyposażenia z podziałem na posiadane przez Zamawiającego i te, które Zamawiający będzie zobowiązany dokupić.

Koncepcja i projekt aranżacji muszą zostać dostosowane do wymogów odpowiadających standardowi trzech gwiazdek, istniejących układów pomieszczeń, instalacji branżowych, stolarki okiennej - w tym celu wykonawca jest zobowiązany do stosowania się do projektu, oraz odbycia wizji lokalnej i sporządzenia obmiarów.

1. Wykonanie koncepcji aranżacji wnętrz:

a) Wykonawca przedstawi, w ciągu 21 dni od momentu podpisania umowy, do akceptacji Zamawiającemu koncepcje aranżacji wnętrz Hotelu (z wizualizacjami wszystkich pomieszczeń objętych przedmiotem zamówienia), tj. koncepcję przykładowego pokoju z łazienką, korytarza, pomieszczenia SPA z siłownią i recepcji na podstawie projektu wykonawczego oraz wytycznych Zamawiającego, po wcześniejszej wizji lokalnej obiektu. Zamawiający może wnosić o zmianę koncepcji do momentu otrzymania od Wykonawcy materiału odpowiadającego oczekiwaniom.

b) W przypadku zakwestionowania koncepcji lub jej elementu przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zmienioną koncepcję (z uwzględnieniem uwag Zamawiającego) w ciągu 2 dni.

c) Ostateczna koncepcja musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego.

2. Wykonanie pełnego projektu aranżacji wnętrz Hotelu Kopernik na podstawie wcześniej zaakceptowanej przez Zamawiającego koncepcji:

a) Projekt aranżacji wnętrz musi obejmować: dobór oświetlenia, mebli, elementów dekoracyjnych; rzuty, kłady ścian, podłogi, próbki materiałowe, wizualizacje.

b) Projekt techniczny – wykonawczy aranżacji hotelu z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych funkcji hotelu zawierający: o opracowanie rysunkowe i opisowe rozwiązań przestrzennych, plastycznych i technicznych dotyczące wykonania poszczególnych elementów,

· projekt aranżacji ścian, podłóg,

· projekt oświetlenia pomieszczeń - rozmieszczenie oświetlenia dostosowane do istniejącego układu, jego rodzaju ze wskazaniem typu zastosowanych opraw oświetleniowych,

· szczegółowe rysunki techniczne poszczególnych elementów w formacie A3,

· wskazanie mebli, materiałów, urządzeń oraz elementów wykończeniowych z opisem technologii wykonania,

· projekt wykonawczy instalacji sanitarnych elektrycznych i teletechnicznych w obrębie przedmiotu zamówienia.

3. Wykonanie kosztorysów i przedmiarów całego zadania inwestycyjnego:

Wykonawca sporządzi kosztorysy całego zadania inwestycyjnego (wraz z robotami budowlanymi z projektu budowlano – wykonawczego). Kosztorysy będą zawierały zestawienie wszystkich materiałów i elementów wyposażenia: posiadanych przez Zamawiającego, które zostaną wykorzystane, oraz materiały, które Zamawiający powinien dokupić – wraz z szacunkowymi cenami.

4. Informacje ogólne:

§ Projekt budowlano-wykonawczy zostanie udostępniony zainteresowanym Oferentom w wersji elektronicznej. Prośby o udostępnienie projektu prosimy kierować na adres e-mail:k.gutowski@amwhotele.pl

§ Zapytanie obejmuje również swoim zakresem wszelkie niezbędne prace projektowe, które będą wymagane do opracowania spójnego projektu. Na każdym etapie należy konsultować się z Zamawiającym.

§ Zamawiający oświadcza, iż posiada pełne prawa autorskie do omawianej wyżej dokumentacji.

§ Dokumentacja stanowiąca przedmiot zapytania będzie sporządzona i przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej (4 szt.) oraz elektroniczne w formie plików pdf, dwg i ath lub kst.

§ Wykonawca nieodpłatnie przekaże Zamawiającemu majątkowe prawa autorskie do przedmiotu zamówienia.

§ Przedmiot zamówienia należy przygotować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

§ Zamawiający przewiduje od wybranego w postępowaniu Wykonawcy nadzoru autorskiego nad całym zadaniem do momentu całkowitego wyposażenia hotelu.

§ Zamawiający proponuje: Dokonanie wizji lokalnej modernizowanego hotelu Kopernik przed przystąpieniem do przygotowania oferty. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia a stanem faktycznym, Oferent winien zgłosić ten fakt Zamawiającemu przed terminem składania ofert. Oferent powinien dążyć do uzyskania wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty, sprawdzenia i weryfikacji otrzymanych materiałów oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach lub brakach. W celu umówienia wizji lokalnej prosimy o kontakt z p Eweliną Bulejak – Dyrektor Hotelu Kopernik, tel. 693 080 710

5. Budżet Zamawiającego:

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację całości zadania kwotę: 800 000,00 zł netto (słownie: osiemset tysięcy złotych netto )

Obowiązki Wykonawcy:

· uzyskanie wszelkich niezbędnych pomiarów, opracowań na potrzeby opracowania projektu koncepcyjnego oraz wymaganych przepisami uzgodnień (wszelkie koszty leżą po stronie wykonawcy)

· wykonanie niezbędnych odkrywek i badań na potrzeby opracowania dokumentacji,

· wykonanie inwentaryzacji obiektu

· wykonanie inwentaryzacji wyposażenia w ramach oferowanego wynagrodzenia:

- inwentaryzacja wyposażenia łazienek odbędzie się w Hotelu Royal w Krakowie

- inwentaryzacja mebli i wyposażenia pokoi odbędzie się w Hotelu Courtyard by

Mariott w Warszawie

· podczas realizacji zamówienia należy na bieżąco konsultować się z Zamawiającym,

· przeniesienie praw autorskich oraz praw zależnych na Zamawiającego

· sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania do momentu całkowitego wyposażenia obiektu.

Informacje o obiekcie:

Budynek Hotelu ‘Kopernik’ – posiada pięć kondygnacji nadziemnych, jedną podziemną, układ budynku korytarzowo-klatkowy z korytarzem zlokalizowanym centralnie wzdłuż dłuższego boku budynku oraz centralnie położoną klatką schodową. Budynek wzniesiony w latach siedemdziesiątych XX wieku w technologii uprzemysłowionej OWT-67. Układ ścian nośnych – krzyżowy. Budynek usytuowany jest w kierunku – północny wschód – południowy zachód. W rzucie poziomym hotel ma kształt prostokąta o wymiarach: 38,38m x 15,58m. Budynek zbudowany jest na trzech podłużnych traktach konstrukcyjnych. Trakty skrajne mają rozpiętość 480 cm, a trakt środkowy 540 cm. Główne wejście dla gości znajduje się w elewacji frontowej – na parterze, a za wejściem urządzony jest główny hol hotelowy ze zlokalizowana po prawej stronie recepcją. Na poszczególnych piętrach hotelowych, znajdują się pokoje dla gości wraz z łazienkami.

Budynek jest ogrzewany. Zasilanie budynku w wodę z sieci wodociągowej i odprowadzenie ścieków przyłączem kanalizacyjnym do sieci. Instalacja elektryczna zasilana z rozdzielni elektrycznej zlokalizowanej na granicy działki.

Instalacje – obiekt posiada przyłącza do następujących sieci infrastruktury technicznej:

- przyłącze elektryczne

- przyłącze wodociągowe

- przyłączę kanalizacyjne do sieci

Dane techniczne charakteryzujące obiekt:

Ściany kondygnacji naziemnych:

ściany zewnętrzne: gr 17 i 24 cm - żelbetowe

ściany wewnętrzne: gr 14 cm - żelbetowe

Ścianki działowe:

I piętro: gr 12 cm - płyty gipsowe

Tynki wewnętrzne:

cementowo-wapienne.

Podłogi:

parter: terakota, parkiet, wykładzina

I piętro: terakota, parkiet

Stolarka:

okienna PCV – kolor biały.

Elewacje:

Ocieplenie - płytami styropianowymi od zewnątrz – 12 cm

Powierzchnia użytkowa: 1066,61 m2

Parter: 529,89 m2

I Piętro: 537,25 m2

Powierzchnia całkowita: 1212,12 m2

Powierzchnia zabudowy: 598,36 m2

Kubatura: 2492,18 m3

Ilość kondygnacji 5+1(podziemna)

II. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:

Maksymalnie 75 dni od podpisania umowy.

III. Warunki udziału w postępowaniu:

· Wykonawca powinien posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonania zadania,

· Wykonawca powinien posiadać odpowiedni sprzęt do wykonania niezbędnych badań i pomiarów,

· Wykonawcy muszą być w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej im wykonanie przedmiotu zamówienia,

· Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do działania w imieniu Wykonawcy, która powinna przedłożyć odpowiedni dokument potwierdzający jej uprawnienie do działania w imieniu i na rzecz Wykonawcy.

· Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznanie się ze specyfiką obiektu i odbycie wizji lokalnej.

IV. Kryteria oceny ofert:

Cena - 80%

Termin wykonania – 20 %

Sposób wyliczenia punktów w kryterium „Ceny” (C):

C=Cmin*80/Co

gdzie:

C – ilość punktów uzyskanych w kryterium cena

Cmin – najniższa cena ze wszystkich ofert

Co – cena analizowanej oferty

80 – waga kryterium cena

Sposób wyliczenia punktów w kryterium „Termin wykonania” (T):

T=Tmin*20/To

gdzie:

T – ilość punktów uzyskanych w kryterium „Termin wykonania”

Tmin – najkrótszy termin wykonania ze wszystkich ofert podany w dniach

To – termin wykonania analizowanej oferty podany w dniach

20 – waga kryterium termin wykonania

Mile widziane będzie załączenie do oferty wstępnej koncepcji aranżacji obiektu.

V. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym ibzamieścić na platformie Logintradedo dnia 22.08.2019r do godz. 12:00

VI. Udzielanie wyjaśnień do zapytania ofertowego:

1. Zamawiający będzie miał obowiązek udzielenia wyjaśnień do treści Zapytania ofertowego, jeżeli prośba o udzielenie wyjaśnień wpłynie do dnia 14.08.2019r do godz. 12:00. Pytania należy kierować do p. Michała Zielińskiego, tel. 786 874 342, e-mail: m.zielinski@amwhotele.pl

2. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert może zmienić treść Zapytania oraz przedłużyć termin składania ofert.
W przypadku dokonania takich zmian, Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawców, którzy biorą udział w postępowaniu.

VII. Warunki przyjęcia oferty oraz zawarcia umowy:

1. Zamawiający dokona analizy i oceny złożonych ofert według kryteriów ustalonych
w niniejszym zapytaniu. Po dokonaniu oceny złożonych ofert, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej i wystosuje zaproszenie do zawarcia umowy.

2. Zamawiający informuje, że warunkiem zawarcia umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w niniejszym postępowaniu jest uzyskanie przez Zamawiającego zgody odpowiednich organów na zawarcie umowy (zgoda korporacyjna).

VIII. Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający informuje, że nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a niniejsze postępowanie jest przeprowadzone na podstawie Kodeksu cywilnego.

2. Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do złożenia oferty i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

3. Brak odpowiedzi na ofertę złożoną przez Wykonawcę nie stanowi przyjęcia oferty przez Spółkę.

4. AMW HOTELE sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do uznaniowego wyboru Wykonawców, którzy zostaną zakwalifikowani do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej; zmiany zasad prowadzenia postępowania lub dokumentacji przetargowej w trakcie trwania postępowania oraz unieważnienia postępowania na każdym etapie jego trwania bez podania przyczyn.

Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania akceptuje, iż nie będzie posiadał prawa do roszczeń odszkodowawczych z tytułu zaistnienia którejkolwiek z ww. okoliczności.


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Wykonanie projektu aranżacji wnętrz 1 services - Read

Additional formal conditions:

· Wykonawca powinien posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonania zadania,

· Wykonawca powinien posiadać odpowiedni sprzęt do wykonania niezbędnych badań i pomiarów,

· Wykonawcy muszą być w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej im wykonanie przedmiotu zamówienia,

· Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do działania w imieniu Wykonawcy, która powinna przedłożyć odpowiedni dokument potwierdzający jej uprawnienie do działania w imieniu i na rzecz Wykonawcy.

· Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznanie się ze specyfiką obiektu i odbycie wizji lokalnej.

Questions to the inquiry "Wykonanie projektu koncepcyjnego i wykonawczego aranżacji wnętrz Hotelu Kopernik w Toruniu"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Companies for which the purchase is to be madeWarning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.