Enquiry creation date: 2019-07-12

AMW HOTELE Sp. z o.o.

Św. Jacka Odrowąża 15

03-310 Warszawa

Tax Identification Number: 6762278406

Contact person:

Joanna Gomułka

Phone:

e-mail: j.gomulka@amwhotele.pl

Enquiry No. Z16/200503/aktualizacja2

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Enquiry title

Enquiry contents:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez Agencję Pracy Tymczasowej polegających na zapewnieniu osób do wykonywania czynności na rzecz Zamawiającego.

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2020 r.

2. Usługi świadczone będą w obiektach hotelowych Zamawiającego według poniższego wykazu:

Lp.

Nazwa hotelu

Lokalizacja

1.

Belwederski

ul. Belwederska 44C, 00-594 Warszawa

2.

Mazowiecki

ul. Mazowiecka 10, 00-048 Warszawa

3.

Cassubia

ul. Boczna 11, 84-150 Hel

4.

Dedal

ul. Gen de Gaulle’a 5, 82-200 Malbork

5.

Hetman

ul. Langiewicza 29b, 35-085 Rzeszów

6.

Huzar

ul. Spadochroniarzy 7, 20-043 Lublin

7.

Ikar

ul. Kościuszki 118, 61-717 Poznań

8.

Iskra

ul. Planty 4, 26-600 Radom

9.

Kapitan

ul. Narutowicza 17 D, 70-230 Szczecin

10.

Rycerski

ul. Potulicka 1A, 70-230 Szczecin

11.

Kopernik

ul. Wola Zamkowa 16, 87-100 Toruń

12.

Reymont

ul. Legionów 81, 91-072 Łódź

13.

Royal

ul. Św. Gertrudy 26-29, 31-048 Kraków

14.

Wieniawa

ul. Gajowicka 130, 53-322 Wrocław

Usługi świadczone przez Agencję Pracy Tymczasowej mają obejmować rekrutację oraz zatrudnianie osób do wykonywania czynności na rzecz Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi na podstawie każdorazowo składanych zamówień na Formularzu Zamówienia stanowiącego Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego, zgodnie z następującym trybem:

1. Zamawiający składa zamówienie na Formularzu Zamówienia;

2. Zgłoszenie zapotrzebowania na usługi zostanie dokonane drogą elektroniczną.

3. Wykonawca w terminie 1 dnia od dnia otrzymania zamówienia informuje Zamawiającego o przyjęciu zamówienia i przekazaniu do realizacji. Brak oświadczenia o przyjęciu lub odmowie przyjęcia zamówienia nie może być interpretowane jako przyjęcie zamówienia;

4. W przypadku przyjęcia zamówienia Wykonawca zapewnia Zamawiającemu delegowanie osób wskazanych w Formularzu Zamówienia w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Zamówienia.

5. Wykonawca nie później niż na 3 dni przed delegowaniem przekaże Zamawiającemu dane dotyczące osoby delegowanej oraz w dniu delegowania kserokopię ważnych badań lekarskich, w tym aktualne orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych.

W ramach usługi zlecane będą zadania obejmujące w szczególności:

1. Utrzymanie czystości w pokojach hotelowych, sprzątanie pomieszczeń ogólnie dostępnych, zapleczy i ciągów komunikacyjnych. Codzienna zmiana bielizny pościelowej oraz ręczników w pokojach hotelowych.

2. Przygotowywanie, nakrywanie i usuwanie naczyń ze stołów, roznoszenie potraw, przyjmowanie zamówień, wykonywanie czynności porządkowych, czyszczenie sprzętu kuchennego, zastaw stołowych, utrzymywanie czystości w obrębie kuchni, obróbka brudna i czysta art. spożywczych.

Osoby oddelegowane na stanowiska kelner, barman, kucharz, pomoc kucharza, pokojowa będą realizować zlecone zadania w wymiarze około 12 godz. dziennie. Zamawiający nie przewiduje zapewnienia dla osób oddelegowanych noclegów oraz wyżywienia.

Koszt badań lekarskich w pełni pokrywa Wykonawca. Zarządzający usługą będzie odpowiedzialny za nadzór merytoryczny i organizacyjny nad realizacją zamówienia, kontrolę oraz koordynację świadczonych usług, jak również za kontakty z Zamawiającym.

Zamawiający zapewnia warunki dla bezpiecznego wykonywania zlecenia i przeprowadzi wymagane szkolenia BHP i stanowiskowe.

Osoba pełniąca funkcję Zarządzającego usługą będzie pozostawać do dyspozycji Zamawiającego w godz. 7.00-23.00.


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. praca pokojówki, kelnerzy, pomoc kuchenna 1 services - Read
2. Usługi świadczenia pracy tymczasowej 1 services - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Place of delivery: company headquarters
  2. Transport cost: attributable to the supplier
  3. Dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem w usługach cateringowych
  4. Posiadanie polisy na kwotę nie mniejszą niż 200 tys. zł
  5. Zatrudnianie osób zgodnie z obowiązującym prawem oraz posiadanie waznych badań lekarskich

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

1. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2. Wykonawca musi dysponować niezbędną wiedzą i doświadczeniem w usługach świadczonych przez agencję pracy tymczasowej polegającej na zapewnieniu osób do wykonywania czynności kelnerskich, pomocy kuchennej, kucharskich i pokojowych. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej trzy usługi ww. zakresie, o wartości nie mniejszej niż 25 000,00 zł netto każda z nich, a także pisemne referencje lub inne dokumenty poświadczające, że wykonał te zlecenia z należytą starannością.

Jeżeli Wykonawca jest w trakcie wykonywania umowy zgodnej z powyższymi wymaganiami, może taką usługę wykazać, jednak Umowa ta musi być zrealizowania w kwocie nie mniejszej 25 000,00 zł netto na dzień składania ofert.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wyposażenie personelu w strój, niezbędny do wykonywania usług objętych przedmiotem postępowania. Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu do zaopiniowania strój, w którym pracownicy Wykonawcy będą wykonywać zlecone usługi na rzecz Zamawiającego. Strój powinien być zawsze czysty i schludny oraz maksymalnie zbliżony do standardów obowiązujących w hotelu.

4. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie osoby przy pomocy, których wykonywany będzie przedmiot postępowania będą zatrudnione zgodnie z obowiązującym prawem oraz, że posiadają aktualne badania lekarskie, aktualne książeczki Sanepid oraz wszelkie uprawnienia do wykonywania pracy na danym stanowisku.

5. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy musi posiadać ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności na kwotę nie mniejszą niż 200 tys. zł. (słownie : dwieście tysięcy złotych, 00/100).

6. Wykonawca nie znajduje się w stanie likwidacji ani upadłości.

7. Wykonawca jest czynnym płatnikiem VAT.

8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. C niniejszych Wymagań Przetargowych.

9. Wykonawca musi oświadczyć, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przedmiotowego postępowania prowadzonego przez AMW HOTELE Sp. z o.o.

10.Wykonawca obowiązany jest złożyć oświadczenie, iż zapoznał się z dokumentacją przetargową i wszystkimi załącznikami, w szczególności ze Specyfikacją Zamówienia oraz że znany jest mu zakres prac.

11.Wykonawca musi oświadczyć, iż w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuje się zawrzeć z Zamawiającym umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

12.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

13.Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

14.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału w postępowaniu, w tym koszty przygotowania oferty.


Questions to the inquiry "„Świadczenie usług przez Agencję Pracy Tymczasowej polegającej na zapewnieniu osób do wykonywania czynności na rzecz zamawiającego AMW Hotele Sp. z o.o.""

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Companies for which the purchase is to be madeWarning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...