Enquiry creation date: 2019-05-09

AMW HOTELE Sp. z o.o.

Św. Jacka Odrowąża 15

03-310 Warszawa

Tax Identification Number: 6762278406

Contact person:

Kamil Gutowski

Phone: 782 700 381

e-mail: k.gutowski@amwhotele.pl

Enquiry No. Z15/200505/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Enquiry title

Change content (update):

W związku z prowadzonym postępowaniem ofertowym na Pełnienie funkcji inwestora zastępczego podczas realizacji inwestycji pn.: „Ułożenie stropu WPS nad I piętrem kamienicy nr 26, wykonanie prac naprawczych, oraz wykonanie ram usztywniających w sali konferencyjnej na terenie remontowanej części Hotelu Royal w Krakowie przy ul. Gertrudy 26-29” pragniemy poinformować iż termin składania ofert został przedłużony o 7 dni kalendarzowych.

W związku z powyższym, oferty należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres m.zielinski@amwhotele.pl do dnia 17 maja 2019 r. do godz. 14:00.

Enquiry contents:

ZAPYTANIE OFERTOWE

AMW HOTELE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym możliwości realizacji poniższego Zakupu:

1. Opis Przedmiotu Zakupu

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego podczas realizacji inwestycji pn.: „Ułożenie stropu WPS nad I piętrem kamienicy nr 26, wykonanie prac naprawczych, oraz wykonanie ram usztywniających w sali konferencyjnej na terenie remontowanej części Hotelu Royal w Krakowie przy ul. Gertrudy 26-29”

2. Lokalizacja planowanych prac:

Hotel Royal ,ul. Gertrudy 26-29, 31-048 Kraków

3. Termin realizacji przedmiotu Zakupu:

Preferowany termin realizacji : Roboty budowlane: 30 czerwiec 2019.

Od tego terminu Inwestor Zastępczy będzie pełnił obowiązki związane z okresem rękojmi i gwarancji.

4. Warunki dopuszczenia oferty oraz dokumenty wymagane na potwierdzenia spełnienia warunków:

Wymagania zostały określone w Załączniku nr 3 – Wymagania formalne

5. Kryteria oceny ofert:

Cena - 100%

6. Sposób i termin składania ofert:

a/ termin składania ofert – do 17.05.2019 do godz. 14.00.

b/sposób składania ofert

· za pomocą poczty elektronicznej na adres –m.zielinski@amwhotele.pl,

7. Informacje dodatkowe:

a/Zamawiający informuje, że nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień

Publicznych, a niniejsze postępowanie jest przeprowadzone na podstawie Kodeksu cywilnego.

b/Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do złożenia oferty i nie stanowi oferty w rozumieniu

Kodeksu cywilnego.

c/Brak odpowiedzi na ofertę złożoną przez Wykonawcę nie stanowi przyjęcia oferty przez Spółkę.

d/AMW HOTELE sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do uznaniowego wyboru Wykonawców, którzy

zostaną zakwalifikowani do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej;

zmiany zasad prowadzenia postępowania lub dokumentacji przetargowej w trakcie trwania

postępowania oraz unieważnienia postępowania na każdym etapie jego trwania bez podania

przyczyn.

e/Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania akceptuje, iż nie będzie posiadał prawa

do roszczeń odszkodowawczych z tytułu zaistnienia którejkolwiek z ww. okoliczności.

Załączniki:

1) Specyfikacja przedmiotu zamówienia

2) Szczegółowy opis zamierzenia budowlanego

3) Wymagania Formalne

4) Wykaz zrealizowanych prac

5) Oświadczenie wykonawcy

6) Formularz Oferty

7) Wzór umowy

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego 1 pcs - Read

Additional formal conditions:

WYMAGANIA FORMALNE

Miejsce wykonania zamówienia: Hotel Royal , Kraków, ul. Św. Gertrudy 26-29

Warunki Zamawiającego:

A. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki dotyczące:

1. Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i konserwatorskiej).

2. Posiada wiedzę i doświadczenie w realizacji robót budowlanych tożsamych z przedmiotem zamówienia, tzn:

a) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (nadzór wielobranżowy) podczas realizacji kontraktu o wartości co najmniej 300 000 zł netto (za wyjątkiem inwestycji liniowych) przynajmniej jeden raz w ciągu ostatnich 5 lat,

b) Pełnienie funkcji Inwestora zastępczego podczas realizacji inwestycji wielobranżowej w budownictwie kubaturowym, o wartości kontraktu co najmniej 300 000 zł przynajmniej jeden raz w ciągu ostatnich 5 lat.

3. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że posiada w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 350 000 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100 gr netto).

4. Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

5. Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 350 000 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100 gr netto).

6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. B niniejszych Wymagań Formalnych.

7. Wykonawca nie znajduje się w stanie likwidacji ani upadłości.

8. Wykonawca nie może zlecać podwykonawcom prac objętych przedmiotem zamówienia.

9. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca ustanowi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy. Kwota zostanie zwrócona przez zamawiającego w następujący sposób: 70% po należytym wykonaniu umowy i 30% po upływie gwarancji.

10.Wykonawca musi oświadczyć, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przedmiotowego postępowania prowadzonego przez AMW HOTELE Sp. z o.o.

11.Wykonawca musi oświadczyć, iż odbył wizję lokalna Hotelu „Royal”, dokonał wszelkich niezbędnych pomiarów potrzebnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i znany jest mu stan faktyczny przedmiotowej nieruchomości. W celu umówienia wizji lokalnej prosimy o kontakt z p. Edytą Mętel Tyc – Dyrektor Hotelu Royal, tel. 693 080 956.

12.Wykonawca musi oświadczyć, iż zapoznał się z dokumentacją przetargową i wszystkimi załącznikami, w szczególności ze Specyfikacją Zamówienia, dokumentacją uzupełniającą oraz, że znany jest mu zakres prac.

13.Wykonawca musi oświadczyć, iż w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuje się zawrzeć z Zamawiającym umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz wnieść kaucję tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy i roszczeń gwarancyjnych najpóźniej w dniu jej podpisania.

14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty wariantowe będą odrzucone.

16. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U, z 1964 Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

17. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

18. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału w postępowaniu, w tym koszty przygotowania oferty.

19. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej.

20. Wykonawca musi oświadczyć, że w reprezentowanym przez niego przedsiębiorstwie, w okresie 01.01.2018r. – 31.12.2018r., wielkość średniego zatrudnienia wynosiła nie mniej niż 5 osób.

21. Wykonawca musi gwarantować wymagany poziom jakości wykonania przedmiotu oferty poprzez posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

22. Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków w pierwszym etapie postępowania, Oferent musi złożyć „Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ofertowym”.

23. Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona lub Wykonawców zakwalifikowanych do dalszej części postępowania, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń, pełnomocnictw lub dokumentów potwierdzających spełnienie wymienionych powyżej warunków, w szczególności:

a) kserokopie odpowiednich dokumentów wskazujących, że Wykonawca gwarantuje wymagany poziom jakości wykonania przedmiotu oferty (uprawnienia budowlane);

b) referencje i rekomendacje;

c) w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą - kserokopię aktualnego (wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert) odpisu z właściwego dla jednostki gospodarczej rejestru albo ewidencji w celu udokumentowania prawa do prowadzenia działalności gospodarczej oraz statusu jednostki;

d) w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą - kserokopię aktualnych (wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert) zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne;

e) oryginał pełnomocnictwa - w sytuacji działania przez pełnomocnika;

f) polisę OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 350.000,00 zł (suma ubezpieczenia).

24. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeśli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Oferenta w inne przedsięwzięcia gospodarcze Oferenta może mieć wpływ na realizację zamówienia.

B. Podstawa do wykluczenia z udziału w postępowaniu

Wykluczeniu podlega Wykonawca który:

1) W ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania z przyczyn zawinionych lub niezawinionych nie wykonali zamówienia dla Spółki lub wykonali je z nienależytą starannością lub zostali umieszczeni w centralnym wykazie wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie.

2) Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybieart. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybieart. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

3) Zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4) Nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie A niniejszych Wymaganiach Przetargowych lub nie został zaproszony do negocjacji, aukcji elektronicznej lub złożenia ofert lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.

5) W razie konieczności nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

6) W wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału
w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.

7) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

9) Oferta wykonawcy, który został wykluczony z postępowania, nie jest rozpatrywana i uznaje się ją za odrzuconą.

10) O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykluczonego wykonawcę, podając uzasadnienie.

C. Wymagane dokumenty i oświadczenia

1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty stanowiący Załącznik nr 6 do Zapytania.

2. Wypełniony i podpisany Załącznik nr 4 do Zapytania – Wykaz zrealizowanych robót wraz
z referencjami

3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty i/lub umowy, o ile umocowanie do dokonania tej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy.

4. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu,
w okolicznościach o których mowa w punkcie B niniejszych Wymagań Przetargowych. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5.

5. Aktualną informację z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

6. Kopię ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż
350 000,00 zł netto (słownie: pięćset tysięcy złotych, 00/100 gr netto)

7. Wykonawca musi posiadać kopie aktualnych na dzień składania oferty zaświadczeń o nie zaleganiu w płaceniu podatków oraz składek zdrowotnych i społecznych oraz wszystkie inne dokumenty potwierdzające zdolność finansową Wykonawcy, o które Wykonawca może zostać poproszony w przypadku wyboru jego oferty.

D. Uwagi końcowe:

1. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych/wariantowych.

2. Oferty wraz ze niezbędnymi załącznikami należy składać do dnia

3. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian do Specyfikacji i jej Załączników. Ewentualne błędy ujawnione w udostępnionej dokumentacji itp., Wykonawca winien zgłosić AMW HOTELE Sp. z o.o. przed terminem składania ofert za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.

4. Cenę oferty należy wyliczyć zgodnie ze Specyfikacją i Formularzem. Wszelkie wartości należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

5. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do działania w imieniu Wykonawcy, która powinna przedłożyć odpowiedni dokument potwierdzający jej uprawnienie do działania w imieniu i na rzecz Wykonawcy.

6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7. Termin ważności oferty:

a. Minimalny okres w którym Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą wynosi 60 dni.

b. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8. AMW HOTELE Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert; do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Wykonawcami, aukcji elektronicznej; zmiany zasad; unieważnienia postępowania; odstąpienia od niego lub uznania, że postępowanie nie dało rezultatu bez podania przyczyn.

9. AMW HOTELE Sp. z o.o. zastrzega, że warunkiem zawarcia umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w niniejszym postępowaniu jest uzyskanie przez Zamawiającego zgody odpowiednich organów na zawarcie umowy, wynikających z odrębnych regulacji obowiązujących w Spółce AMW HOTELE Sp. z o.o.

10.Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury po wykonaniu
i odebraniu dostawy. Płatność w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na wskazany rachunek Wykonawcy.

11.W przypadku stwierdzenia złej jakości wykonania przedmiotu zamówienia oraz nie usunięcia stwierdzonych wad wykonanego przedmiotu zamówienia w ciągu 4 dni od daty ich ustalenia, AMW HOTELE Sp. z o.o. w Warszawie ma prawo do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy oraz do zatrzymania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

12.Przedmiot zamówienia Wykonawca musi wykonać zgodnie z warunkami założonymi w niniejszym Zapytaniu Ofertowym wraz z Załącznikami.

Questions to the inquiry "Pełnienie funkcji inwestora zastępczego podczas realizacji inwestycji Ułożenie stropu WPS nad I piętrem kamienicy nr 26, wykonanie prac naprawczych, oraz wykonanie ram usztywniających w sali konferencyjnej na terenie Hotelu Royal w Krakowie"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Companies for which the purchase is to be madeWarning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...