Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-01-25

AMW HOTELE Sp. z o.o.

Św. Jacka Odrowąża 15

03-310 Warszawa

NIP: 6762278406

Osoba kontaktowa:

KAROLINA DOMINIKOWSKA

tel:

e-mail: k.dominikowska@hotelewam.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z36/200509

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

AMW HOTELE Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-310) przy ul. św. Jacka Odrowąża 15

(KRS 0000219989, NIP 6762278406, REGON 356882180); tel. + 48 22 417 10 90

e-mail:biuro@amwhotele.pl ; adres strony: www.amwhotele.pl, na podstawie

ZASAD ODDAWANIA DO ODPŁATNEGO KORZYSTANIA SKŁADNIKÓW AKTYWÓW TRWAŁYCH W AMW HOTELE SP. Z O.O. W WARSZAWIE (dalej Zasady).

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA NAJEM LOKALU NA CZAS NIEOZNACZONY Z PRZEZNACZENIEM
NA USŁUGI GASTRONOMICZNE
W HOTELU WIENIAWA WE WROCŁAWIU PRZY UL. GAJOWICKIEJ 130

Przedmiotem przetargu jest część nieruchomości, położonej we Wrocławiu (53-322), przy
ul. Gajowickiej 130,
stanowiącej część budynku nr 130 o łącznej o powierzchni użytkowej 705,30 m2, obręb 0022 Wrocław, gmina Wrocław, powiat Wrocław, województwo dolnośląskie, objętej księgą wieczystą nr WR1K/00038909/7, IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu.

Przedmiotowa nieruchomości przeznaczona jest do najmu, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej, w zakresie świadczenia usług gastronomicznych.

I. INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI

1. Oznaczenie nieruchomości wg. KW:WR1K/00038909/7, IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu.

2. Łączna powierzchnia przeznaczona do najmu:705,30 m2

3. Opis nieruchomości.

Lokal o charakterze gastronomicznym przeznaczony do wynajęcia, o łącznej powierzchni użytkowej: 705,30 m2, w tym: sala restauracyjna – 271,98 m2 bar – 13,16 m2 zaplecze kuchenne – 306,56 m2 toaleta i szatnia dla gości – 45,21 m2 zaplecze magazynowe – 68,39 m2, tj. na parterze łącznie: 602,79 m2 w piwnicy: 102,51 m2,znajduje się na terenie Hotelu Wieniawa kategorii dwu gwiazdkowej (**) położonego we Wrocławiu przy ul. Gajowickiej 130.Do restauracji prowadzą dwa odrębne wejścia: bezpośrednio z chodnika przez hall wejściowy z szatnią oraz przez hotel, z wejściem przy recepcji.

4. Lokalizacja.

Nieruchomość położona jest w południowej części Wrocławia, na granicy strefy śródmiejskiej
i pośredniej, w odległości około 3,5 km od Rynku. W pobliżu znajduje się Centrum Handlowe BOREK z hipermarketem CARREFOUR oraz SKY TOWER, gdzie mieszczą się biura, ekskluzywne apartamenty oraz centrum handlowo-rozrywkowe. Śródmiejska lokalizacja oznacza wysoką intensywność zabudowy, nasycenie terenu obiektami usługowo-handlowymi i użyteczności publicznej, a także dogodny dostęp do komunikacji miejskiej – linie autobusowe przy
ul. Gajowickiej, Powstańców Śląskich i al. gen. J. Hallera oraz tramwajowe Powstańców Śląskich
i al. gen. J. Hallera.

5. Stan zagospodarowania działki.

Działki nr 44, 45/1 i 46/3 o łącznej powierzchni 2310 m2 stanowią funkcjonalną całość o dość regularnym i dogodnym do zabudowy kształcie, położoną na terenie płaskim, oświetlonym,
w pełni uzbrojonym. Uzbrojenie terenu stanowią przyłącza do sieci elektroenergetycznej, gazowej, ciepłowniczej, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz teletechnicznej.

Budynek hotelowy znajduje się na działkach nr 44 i 45/1, zaś działka nr 46/3 zabudowana jest budynkiem hydroforni. Niezabudowaną część działek stanowią chodniki, wjazd na tyły budynku
z miejscami postojowymi dla dostawców i pracowników oraz nieduży fragment trawnika.

Dostęp do nieruchomości.

Dojazd ul. Gajowicką, łączącą się z al. gen. Hallera i poprzez ul. Sztabową z ul. Powstańców Śląskich – tworzącymi jeden z głównych układów komunikacyjnych miasta. Przed budynkiem znajdują się miejsca postojowe dla samochodów, a na tyłach – parking dla gości.

II. INFORMACJE O WARUNKACH PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

1. Cena wywoławcza.

Wysokość opłat z tytułu najmu – wywoławcza stawka czynszu netto za rok wynosi 168 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych i 00/100). Powyższa stawka nie obejmuje należnego podatku VAT, opłat za media, usługi komunalne oraz podatku od nieruchomości.

* Wysokość opłat z tytułu najmu za miesiąc zgodnie z ceną wywoławczą wynosi 14 000,00 zł netto (słownie: czternaście tysięcy złotych i 00/100).

Opłata z tytułu najmu podlega waloryzacji nie częściej niż raz do roku oraz nie rzadziej niż raz na
3 lata przy zastosowaniu wskaźników zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły ogłaszanych przez Prezesa GUS. Aktualizacja dokonywana jest w drodze pisemnego powiadomienia przez Wynajmującego, dotyczącego zmiany dotychczasowej wysokości czynszu, najpóźniej na miesiąc na przód, na koniec miesiąca kalendarzowego.

Ponadto, postanowienia umowy najmu zawartej z przyszłym najemcą będą przewidywały możliwość podniesienia czynszu z tytułu najmu części nieruchomości, stosownie do art. 6851 Kodeksu Cywilnego oraz negocjacji jego wysokości w uzasadnionych przypadkach.

2. Wysokość postąpienia.

Wysokość postąpienia wynosi 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych i 00/100).

Warunkiem ważności postępowania jest zaoferowanie przynajmniej przez jednego oferenta jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą.

3. Wadium.

Warunkiem przystąpienia do postępowania jest m.in. wpłacenie przez oferenta wadium
w wysokości 8 400,00 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta złotych i 00/100). Wadium należy wpłacić
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2019 r. na konto AMW HOTELE Sp. z o.o.
w banku PKO BP nr 11 1020 2892 0000 5002 0197 7214 z zaznaczeniem tytułu przelewu:

Wadium- przetarg na najem pomieszczenia gastronomicznego w Hotelu Wieniawa we Wrocławiu”.

Za datę wpływu wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy Spółki.

UWAGA:Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją bez zastrzeżeń zapisów Zasad przez podmiot, który wpłacił wadium.

Wadium zwraca się osobom, które nie zostały wyłonione jako najemcy, w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia wyników postępowania przez Zarząd AMW HOTELE Sp. z o.o.

Wadium wniesione przez oferenta, który zostanie wyłoniony w wyniku niniejszego postępowania będzie zaliczone na poczet gotówkowej kaucji gwarancyjnej.

Wadium zwraca się również w przypadku:

1. Zamknięcia postępowania.

2. Odwołania postępowania.

3. Unieważnienia postępowania.

4. Zakończenia postępowania z wynikiem negatywnym.

4. Wizja lokalna.

Nieruchomość można oglądać w dni robocze w terminie od 25 stycznia 2019 r. do 15 lutego 2019 r.
po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Ewą Bińczyk- Kruczałą – Dyrektorem Hotelu Wieniawa,
tel. 693 082 064 adres mailowy:e.binczyk@amwhotele.pl

5. Termin i miejsce przetargu ustnego nieograniczonego – licytacji.

Licytacja odbędzie się w dniu 19 lutego 2019 r. o godz. 12.00 w Hotelu Wieniawa we Wrocławiu przy ul. Gajowickiej 130, 53-322 Wrocław, sala konferencyjna.

Osoby uczestniczące w licytacji zobowiązane są przed jej wywołaniem do okazania następujących dokumentów:

1) Dowód tożsamości oraz w przypadku prowadzenia działalności okazania aktualnego wpisu
z CIDG lub KRS;

2) Umocowanie do składania oświadczeń woli osoby lub osób działających w imieniu i na rzecz podmiotu, który wniósł wadium;

3) Potwierdzenie wpłaty wadium;

4) Podpisane Oświadczenie według wzoru stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia .

III. USŁUGI GASTRONOMICZNE.

1. Najemca zobowiązany będzie do świadczenia na rzecz Wynajmującego usług gastronomicznych.

2. Najemca zobowiązany będzie do otwarcia restauracji od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 i zamknięcia jej nie wcześniej niż o godz. 23:00, w soboty i niedziele do otwarcia od godziny 07:00 i zamknięcia nie wcześniej niż o godz. 22:00.

3. Najemca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz gości Hotelu „Wieniawa” śniadań w formie stołu szwedzkiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy stanowiącym jej integralną część, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do10.30, w soboty i niedziele od 7.00 do 11:00, a dla gości wyjeżdżających wcześniej, przygotowania śniadań w formie pakietu na wynos. Wynajmujący zobowiązuje się określić ilość śniadań najpóźniej do godz. 20:00 na dzień przed ich świadczeniem przez Najemcę w formie pisemnej na wskazany adres mailowy.

4. Z tytułu usług, o których mowa powyżej Wynajmujący jest zobowiązany płacić Najemcy kwotę
16 zł brutto (słownie: szesnaście złotych brutto i 00/100) za jedno śniadanie.

5. Najemca zobowiązuje się do udzielania rabatów dla grup zorganizowanych w wysokości procentowo określonego rabatu, jakiego na usługi hotelowe udzielił z tego tytułu Wynajmujący.
O fakcie takim Wynajmujący zobowiązuje się poinformować Najemcę wraz ze założeniem zamówienia na usługę.

6. Należność z tytułu usług, o których mowa w ust. 3 płatna będzie w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Wynajmującego prawidłowo sporządzonej faktury VAT na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

7. Faktury, o których mowa powyżej Najemca powinien wystawiać i doręczać Wynajmującemu:

a) faktury śniadaniowe raz w tygodniu,

b) faktury za zamówienia grupowe – po wykonaniu usługi,

c) za pozostałe usługi gastronomiczne – raz w tygodniu.

Podstawą zapłaty za wystawioną fakturę jest poświadczone przez Wynajmującego świadczenie konkretnej ilości zamówień w sposób zgodny z umową.

8. Najemca zobowiązuje się świadczyć na rzecz gości Hotelu „Wieniawa” inne usługi gastronomiczne (np. obiady kolacje i przerwy kawowe dla grup i konferencji), w tym też room-service w godzinach otwarcia restauracji, w zakresie uzgodnionym każdorazowo pomiędzy Wynajmującym, a Najemcą.

9. Najemca zobowiązany będzie do świadczenia usług gastronomicznych na wysokim poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

IV. POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Oferent przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji treści „Zasad oddawania do odpłatnego korzystania składników aktywów trwałych w AMW HOTELE
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie” stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.

2. Niniejsze postępowanie przetargowe może wymagać uzyskania zgód lub zezwoleń, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 „Zasad oddawania do odpłatnego korzystania składników aktywów trwałych w AMW HOTELE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie”;

3. Spółka ma prawo unieważnić lub odwołać postępowanie przetargowe w każdym czasie bez podania przyczyny.

3.

V. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony.

2. Każdej ze Stron umowy przysługiwać będzie prawo do jej rozwiązania z zachowaniem
3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

3. Wynajmującemu przysługiwać będzie prawo rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez Najemcę, m.in.:

a) wykorzystywania Lokalu inaczej, niż w sposób określony w Umowie bez uprzedniej zgody Wynajmującego, wyrażonej w formie pisemnej.

4. Do kwoty Czynszu najmu netto doliczony zostanie każdorazowo podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów, obowiązujących w dniu wystawienia faktury VAT.

5. Czynsz najmu płatny będzie z góry w terminie do 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT na rachunek bankowy Wynajmującego wskazany w wystawionej fakturze VAT.

6. W przypadku opóźnienia w zapłacie Czynszu najmu Wynajmujący naliczać będzie odsetki ustawowe za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia płatności.

7. Czynsz najmu będzie waloryzowany na dzień 1 marca każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług publikowany przez Prezesa GUS. Zmiana wysokości czynszu następować będzie za uprzednim pisemnym zawiadomieniem, bez potrzeby jego wypowiadania, jak też zawierania aneksu do umowy. Przez pisemne zawiadomienie rozumie się również doręczenie faktury VAT z nową wysokością czynszu.

8. Wynajmującemu przysługiwało będzie prawo do podwyższenia Czynszu najmu, poprzez wypowiedzenie jego wysokości najpóźniej na miesiąc naprzód, poprzez przedstawienie nowej stawki czynszu. Brak oświadczenia Najemcy o woli rozwiązania umowy złożonego w terminie 14 dni od doręczenia oświadczenia Wynajmującego o podwyższeniu Czynszu najmu, uznawany będzie za akceptację nowej stawki czynszu.

9. Oprócz kosztów mediów Najemca będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów za media.

10. Najemca zobowiązany będzie do zawarcia osobnej umowy z dowolnie wybranym przez siebie dostawcą na dostawę:

a) energii elektrycznej,

b) gazu,

c) wywozu nieczystości.

11. Najemca jest zobowiązany najpóźniej w dniu podpisania niniejszej Umowy najmu do wpłacenia na konto Wynajmującego kaucji, w kwocie stanowiącej równowartość czynszu brutto za 2 miesiące.

12. Dokonywanie przez najemcę w lokalu, będącym przedmiotem najmu, trwałych nakładów, zmian lub remontów, zmiana rodzaju prowadzonej w przedmiocie najmu działalności, zmiana sposobu korzystania z lokalu, a także podnajem lokalu lub jego oddanie osobom trzecim do korzystania na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, wymagają zgody Wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.Załączniki:

  1. Projekt Umowy.
  2. Zasady oddawania do odpłatnego korzystania składników aktywów trwałych w AMW HOTELE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
  3. Oświadczenie oferenta.
  4. Informacja o ochronie danych osobowych.
  5. Rzut parteru.
  6. Rzut piwnicy.

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. NAJEM POMIESZCZENIA RESTAURACYJNEGO 1 rok - Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU NA CZAS NIEOZNACZONY Z PRZEZNACZENIEM NA USŁUGI GASTRONOMICZNE W HOTELU WIENIAWA WE WROCŁAWIU PRZY UL. GAJOWICKIEJ 130"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Firmy na rzecz których ma być dokonywany zakupUwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.