Enquiry creation date: 2019-01-25

AMW HOTELE Sp. z o.o.

Św. Jacka Odrowąża 15

03-310 Warszawa

Tax Identification Number: 6762278406

Contact person:

KAROLINA DOMINIKOWSKA

Phone:

e-mail: o.makar@amwhotele.pl

Enquiry No. Z35/200509

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer logging in button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

AMW HOTELE Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-310) przy ul. św. Jacka Odrowąża 15

(KRS 0000219989, NIP 6762278406, REGON 356882180); tel. + 48 22 417 10 90

e-mail:biuro@amwhotele.pl ; adres strony: www.amwhotele.pl, na podstawie

ZASAD ODDAWANIA DO ODPŁATNEGO KORZYSTANIA SKŁADNIKÓW AKTYWÓW TRWAŁYCH W AMW HOTELE SP. Z O.O. W WARSZAWIE (dalej Zasady).

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA NAJEM LOKALU NA CZAS NIEOZNACZONY Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Przedmiotem przetargu jest część nieruchomości, położonej w Warszawie (00-048), przy
ul. Mazowieckiej,
stanowiącej część budynku nr 10 o łącznej powierzchni usługowej 70,3 m2, usytuowanej na poziomie parteru w budynku Hotelu „Mazowiecki” usytuowanego na działkach ew. nr 57/1 i 57/2 z obrębu 5-03-07, położonego na terenie dzielnicy Śródmieście przy ul. Mazowieckiej 10 w Warszawie, objętej księgą wieczystą nr WA4M/00061208/8 X Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy Warszawy-Mokotowa w Warszawie.

Przedmiotowa nieruchomości przeznaczona jest do najmu, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

I. INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI

1. Oznaczenie nieruchomości wg. KW:WA4M/00061208/8 X Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie.

2. Łączna powierzchnia przeznaczona do najmu:70,3 m2

3. Opis nieruchomości

Lokal o charakterze usługowym przeznaczony do wynajęcia, o łącznej powierzchni użytkowej: 70,3 m2znajduje się w części parterowej Hotelu Mazowiecki kategorii jedno gwiazdkowej (*) usytuowanego na działkach ew. nr 57/1 i 57/2 z obrębu 5-03-07, położonego na terenie dzielnicy Śródmieście w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 10.Do lokalu prowadzi wejście przez hotel, z wejściem przy recepcji. Wejście do lokalu znajduje się z wewnętrznego korytarza, brak bezpośredniego wejścia z chodnika. W lokalu znajdują się okna wychodzące na ul. Mazowiecką. Na podłogach terakota. Lokal wyposażony jest w następujące media: c.o., energia elektryczna. W lokalu znajduje się stanowisko wody (zlew i kanalizacja), obecnie w lokalu nie ma łazienki. Wszelkie ewentualne dokonywanie przez najemcę w lokalu trwałych nakładów, zmiany, modernizacji lub remontów będzie wymagało zgody Wynajmującego.

4. Lokalizacja

Nieruchomość położona jest w śródmieściu północnym Warszawy, przy ul. Mazowieckiej 10, która biegnie od ul. Świętokrzyskiej do ul. Kredytowej, w odległości około 1,5 km od Placu Zamkowego oraz 1,0 km od Pałacu Kultury i Nauki. Przy Hotelu znajduje się restauracja Kuźnia Smaku, ciesząca się popularnością. Położenie Hotelu ma znaczenie historyczne, dlatego też ulicę Mazowiecką wpisano do rejestru zabytków.

Ulica Mazowiecka jest jedną z najstarszych ulic Warszawy gdzie mieszczą się biura, ekskluzywne apartamenty oraz centrum handlowo-rozrywkowe. Śródmiejska lokalizacja oznacza wysoką intensywność zabudowy, nasycenie terenu obiektami usługowo-handlowymi i użyteczności publicznej, a także dogodny dostęp do komunikacji miejskiej – linie autobusowe przy ul. Małachowskiego, Kredytowej, Świętokrzyskiej oraz Placu Powstańców Warszawy.

5. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym

Dla obszaru na którym znajduje się nieruchomość brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

II. INFORMACJE O WARUNKACH PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

1. Cena wywoławcza

Wysokość opłat z tytułu najmu – wywoławcza stawka czynszu netto za rok wynosi 60 744,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści cztery złote i 00/100). Powyższa stawka nie obejmuje należnego podatku VAT 23%, opłat za media, usługi komunalne oraz podatku od nieruchomości.

* Wysokość opłat z tytułu najmu miesięcznie zgodnie z ceną wywoławczą wynosi 5 062,00 zł netto (słownie: pięć tysięcy sześćdziesiąt dwa złote i 00/100).

Opłata z tytułu najmu podlega waloryzacji nie częściej niż raz do roku oraz nie rzadziej niż raz na
3 lata przy zastosowaniu wskaźników zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły ogłaszanych przez Prezesa GUS. Aktualizacja dokonywana jest w drodze pisemnego powiadomienia przez Wynajmującego, dotyczącego zmiany dotychczasowej wysokości czynszu, najpóźniej na miesiąc na przód, na koniec miesiąca kalendarzowego.

Ponadto, postanowienia umowy najmu zawartej z przyszłym najemcą będą przewidywały możliwość podniesienia czynszu z tytułu najmu części nieruchomości, stosownie do art. 6851 Kodeksu Cywilnego oraz negocjacji jego wysokości w uzasadnionych przypadkach.

2. Wysokość postąpienia.

Wysokość postąpienia wynosi 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych i 00/100).

Warunkiem ważności postępowania jest zaoferowanie przynajmniej przez jednego oferenta jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą.

3. Wadium.

Warunkiem przystąpienia do postępowania jest m.in. wpłacenie przez oferenta wadium w wysokości 3 037,00 zł (słownie: trzy tysiące trzydzieści siedem złotych i 00/100). Wadium należy wpłacić
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2019 r. na konto AMW HOTELE Sp. z o.o.
w banku PKO BP nr 11 1020 2892 0000 5002 0197 7214 z zaznaczeniem tytułu przelewu:

Wadium- przetarg na najem pomieszczenia usługowego przy ul. Mazowieckiej 10 w Warszawie.

Za datę wpływu wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy Spółki.

UWAGA:Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją bez zastrzeżeń postanowień Zasad przez podmiot, który wpłacił wadium.

Wadium zwraca się osobom, które nie zostały wyłonione jako najemcy, w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia wyników postępowania przez Zarząd AMW HOTELE Sp. z o.o.

Wadium wniesione przez oferenta, który przetarg wygra będzie zaliczone na poczet gotówkowej kaucji gwarancyjnej.

Wadium zwraca się również w przypadku:

1. Zamknięcia postępowania.

2. Odwołania postępowania.

3. Unieważnienia postępowania.

4. Zakończenia postępowania wynikiem negatywnym.

4. Wizja lokalna.

Nieruchomość można oglądać w dni robocze w terminie od 25 stycznia 2019 r. do 11 lutego 2019 r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Lucjanem Żmijewskim– Dyrektorem Hotelu Mazowiecki,
tel. 603 374 200 adres mailowy:l.zmijewski@amwhotele.pl

5. Termin i miejsce przetargu ustnego nieograniczonego – licytacji.

Licytacja odbędzie się w dniu 13 lutego 2019 r. o godz. 11.00 w Hotelu Mazowieckim (00-048), przy ul. Mazowieckiej 10 w Warszawie.

Osoby uczestniczące w licytacji zobowiązane są przed jej wywołaniem do okazania następujących dokumentów:

1) Dowód tożsamości oraz w przypadku prowadzenia działalności okazania aktualnego wpisu
z CIDG lub KRS,

2) Umocowanie do składania oświadczeń woli osoby lub osób działających w imieniu i na rzecz podmiotu, który wniósł wadium;

3) Potwierdzenie wpłaty wadium;

4) Podpisane Oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia;

5) Pisemną informację w zakresie typu działalności, jaka ma być prowadzona w najmowanym Lokalu .

III. POZOSTAŁE INFORMACJE.

1. Osoba uczestnicząca w licytacji, przed jej rozpoczęciem musi wskazać w formie pisemnej jakiego typu działalność będzie prowadziła w Najmowanym pomieszczeniu;

2. Działalność prowadzona przez Najemcę nie może zakłócać w żaden sposób prowadzenia Hotelu Mazowiecki w Warszawie;

3. Działalność nie może być prowadzona w godzinach od 23:00 do 06:00;

4. Spółka zastrzega możliwość odrzucenia Oferenta, w przypadku gdy profil prowadzonej działalności Oferenta będzie zakłócał prowadzenie działalności Hotelu Mazowiecki w Warszawie;

5. W przypadku odrzucenia Oferenta, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, Spółka wybiera ofertę drugą w kolejności;

6. Oferent przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji treści „Zasad oddawania do odpłatnego korzystania składników aktywów trwałych w AMW HOTELE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie” stanowiących Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia;

7. Niniejsze postępowanie przetargowe może wymagać uzyskania zgód lub zezwoleń, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 „Zasad oddawania do odpłatnego korzystania składników aktywów trwałych w AMW HOTELE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie”;

8. Spółka ma prawo unieważnić lub odwołać postępowanie przetargowe w każdym czasie bez podania przyczyny.

8.

IV. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY.

1. Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony;

2. Każdej ze Stron umowy przysługiwać będzie prawo do jej rozwiązania z zachowaniem
3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego;

3. Wynajmującemu przysługiwać będzie prawo rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez Najemcę, m.in.:

a) wykorzystywania Lokalu inaczej, niż w sposób zadeklarowany przez Najemcę podczas złożenia oferty,

b) wykorzystywania Lokalu inaczej, niż w sposób określony w Umowie bez uprzedniej zgody Wynajmującego, wyrażonej w formie pisemnej,

c) dokonania przez Najemcę trwałych nakładów w tym ulepszeń zwiększających wartość lub użyteczność Przedmiotu Najmu, zmian, remontów, modyfikacji, prac adaptacyjnych, bez uprzedniej zgody Wynajmującego, wyrażonej w formie pisemnej.

4. Do kwoty czynszu najmu netto doliczony zostanie każdorazowo podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów, obowiązujących w dniu wystawienia faktury VAT;

5. Czynsz najmu płatny będzie z góry w terminie do 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT na rachunek bankowy wynajmującego wskazany w wystawionej fakturze VAT;

6. Za datę zapłaty uznawana będzie data wpływu środków pieniężnych na numer rachunku bankowego wynajmującego;

7. W przypadku opóźnienia w zapłacie czynszu najmu, najemca zobowiązany będzie do zapłaty wynajmującemu odsetek ustawowych za opóźnienie;

8. Czynsz najmu będzie waloryzowany na dzień 1 marca każdego roku o dodatni średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni publikowany przez Prezesa GUS w „Monitorze Polskim”. Zmiana wysokości czynszu następować będzie za uprzednim pisemnym zawiadomieniem, bez potrzeby jego wypowiadania, jak też zawierania aneksu do umowy. Przez pisemne zawiadomienie rozumie się również doręczenie faktury VAT z nową wysokością czynszu.

9. Wynajmującemu przysługiwało będzie prawo do podwyższenia czynszu najmu, poprzez wypowiedzenie jego wysokości najpóźniej na miesiąc naprzód, poprzez przedstawienie nowej stawki czynszu. Brak oświadczenia najemcy o woli rozwiązania umowy złożonego w terminie 14 dni od doręczenia oświadczenia wynajmującego o podwyższeniu czynszu najmu, uznawany będzie za akceptację nowej stawki czynszu.

10. Koszty związane z przedmiotem najmu tzw. koszty świadczeń za media to:

a) koszt ogrzewania pomieszczeń według obowiązujących stawek i taryf – opłata naliczana będzie proporcjonalnie do powierzchni przedmiotu najmu,

b) opłatę eksploatacyjną za energię elektrycznąwedług obowiązujących stawek i taryf i faktycznego zużycia na podstawie wskazań podliczników odczytywanych na koniec każdego miesiąca,

c) zużycie zimnej wody oraz ścieków – według wskazań wodomierza,według obowiązujących stawek i taryf, odczytywanych na koniec każdego miesiąca,

11. Przeniesienie kosztów wymienionych w pkt. 9 będzie refakturowane na podstawie faktur otrzymanych od operatorów świadczących te usługi. Faktura przenosząca koszty na najemcę (dalej refaktura) będzie wystawiana w ciągu trzech dni roboczych od daty otrzymania faktury od operatora. Płatności będzie należało dokonać w ciągu 7 dni od daty wystawienia refaktury. Zmiana stawek tych opłat nie będzie zmianą umowy i nie będzie wymagała formy aneksu;

12. Najemca jest zobowiązany najpóźniej w terminiedo 3 dni od podpisania umowy najmu do wpłacenia na konto wynajmującemu kaucji, w kwocie stanowiącej równowartość czynszu netto za dwamiesiące;

13. Dokonywanie przez najemcę w lokalu, będącym przedmiotem najmu, trwałych nakładów, zmian lub remontów, zmiana rodzaju prowadzonej w przedmiocie najmu działalności, zmiana sposobu korzystania z lokalu, a także podnajem lokalu lub jego oddanie osobom trzecim do korzystania na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, wymagają zgody Wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

14. Wszelkie ulepszenia Przedmiotu Najmu w celu dostosowania go do prowadzenia działalności gospodarczej, jak też wyposażenie go w rzeczy ruchome niezbędne do prowadzenia takiej działalności, dokonane zostaną przez Najemcę lub na jego zlecenie przez osoby trzecie. Najemcy nie przysługują w związku z tym roszczenia względem Wynajmującego za poniesione nakłady.

Załączniki:

1. Projekt Umowy.

2. Zasady oddawania do odpłatnego korzystania składników aktywów trwałych w AMW HOTELE Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie.

3. Oświadczenie oferenta.

4. Informacja o ochronie danych osobowych.

5. Rzut parteru- Hotel Mazowiecki w Warszawie.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. NAJEM LOKALU 1 years - Read

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU NA CZAS NIEOZNACZONY Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Companies for which the purchase is to be madeWarning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...