Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-01-25

AMW HOTELE Sp. z o.o.

Św. Jacka Odrowąża 15

03-310 Warszawa

NIP: 6762278406

Osoba kontaktowa:

KAROLINA DOMINIKOWSKA

tel:

e-mail: k.dominikowska@hotelewam.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z35/200509

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

AMW HOTELE Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-310) przy ul. św. Jacka Odrowąża 15

(KRS 0000219989, NIP 6762278406, REGON 356882180); tel. + 48 22 417 10 90

e-mail:biuro@amwhotele.pl ; adres strony: www.amwhotele.pl, na podstawie

ZASAD ODDAWANIA DO ODPŁATNEGO KORZYSTANIA SKŁADNIKÓW AKTYWÓW TRWAŁYCH W AMW HOTELE SP. Z O.O. W WARSZAWIE (dalej Zasady).

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA NAJEM LOKALU NA CZAS NIEOZNACZONY Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Przedmiotem przetargu jest część nieruchomości, położonej w Warszawie (00-048), przy
ul. Mazowieckiej,
stanowiącej część budynku nr 10 o łącznej powierzchni usługowej 70,3 m2, usytuowanej na poziomie parteru w budynku Hotelu „Mazowiecki” usytuowanego na działkach ew. nr 57/1 i 57/2 z obrębu 5-03-07, położonego na terenie dzielnicy Śródmieście przy ul. Mazowieckiej 10 w Warszawie, objętej księgą wieczystą nr WA4M/00061208/8 X Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy Warszawy-Mokotowa w Warszawie.

Przedmiotowa nieruchomości przeznaczona jest do najmu, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

I. INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI

1. Oznaczenie nieruchomości wg. KW:WA4M/00061208/8 X Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie.

2. Łączna powierzchnia przeznaczona do najmu:70,3 m2

3. Opis nieruchomości

Lokal o charakterze usługowym przeznaczony do wynajęcia, o łącznej powierzchni użytkowej: 70,3 m2znajduje się w części parterowej Hotelu Mazowiecki kategorii jedno gwiazdkowej (*) usytuowanego na działkach ew. nr 57/1 i 57/2 z obrębu 5-03-07, położonego na terenie dzielnicy Śródmieście w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 10.Do lokalu prowadzi wejście przez hotel, z wejściem przy recepcji. Wejście do lokalu znajduje się z wewnętrznego korytarza, brak bezpośredniego wejścia z chodnika. W lokalu znajdują się okna wychodzące na ul. Mazowiecką. Na podłogach terakota. Lokal wyposażony jest w następujące media: c.o., energia elektryczna. W lokalu znajduje się stanowisko wody (zlew i kanalizacja), obecnie w lokalu nie ma łazienki. Wszelkie ewentualne dokonywanie przez najemcę w lokalu trwałych nakładów, zmiany, modernizacji lub remontów będzie wymagało zgody Wynajmującego.

4. Lokalizacja

Nieruchomość położona jest w śródmieściu północnym Warszawy, przy ul. Mazowieckiej 10, która biegnie od ul. Świętokrzyskiej do ul. Kredytowej, w odległości około 1,5 km od Placu Zamkowego oraz 1,0 km od Pałacu Kultury i Nauki. Przy Hotelu znajduje się restauracja Kuźnia Smaku, ciesząca się popularnością. Położenie Hotelu ma znaczenie historyczne, dlatego też ulicę Mazowiecką wpisano do rejestru zabytków.

Ulica Mazowiecka jest jedną z najstarszych ulic Warszawy gdzie mieszczą się biura, ekskluzywne apartamenty oraz centrum handlowo-rozrywkowe. Śródmiejska lokalizacja oznacza wysoką intensywność zabudowy, nasycenie terenu obiektami usługowo-handlowymi i użyteczności publicznej, a także dogodny dostęp do komunikacji miejskiej – linie autobusowe przy ul. Małachowskiego, Kredytowej, Świętokrzyskiej oraz Placu Powstańców Warszawy.

5. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym

Dla obszaru na którym znajduje się nieruchomość brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

II. INFORMACJE O WARUNKACH PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

1. Cena wywoławcza

Wysokość opłat z tytułu najmu – wywoławcza stawka czynszu netto za rok wynosi 60 744,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści cztery złote i 00/100). Powyższa stawka nie obejmuje należnego podatku VAT 23%, opłat za media, usługi komunalne oraz podatku od nieruchomości.

* Wysokość opłat z tytułu najmu miesięcznie zgodnie z ceną wywoławczą wynosi 5 062,00 zł netto (słownie: pięć tysięcy sześćdziesiąt dwa złote i 00/100).

Opłata z tytułu najmu podlega waloryzacji nie częściej niż raz do roku oraz nie rzadziej niż raz na
3 lata przy zastosowaniu wskaźników zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły ogłaszanych przez Prezesa GUS. Aktualizacja dokonywana jest w drodze pisemnego powiadomienia przez Wynajmującego, dotyczącego zmiany dotychczasowej wysokości czynszu, najpóźniej na miesiąc na przód, na koniec miesiąca kalendarzowego.

Ponadto, postanowienia umowy najmu zawartej z przyszłym najemcą będą przewidywały możliwość podniesienia czynszu z tytułu najmu części nieruchomości, stosownie do art. 6851 Kodeksu Cywilnego oraz negocjacji jego wysokości w uzasadnionych przypadkach.

2. Wysokość postąpienia.

Wysokość postąpienia wynosi 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych i 00/100).

Warunkiem ważności postępowania jest zaoferowanie przynajmniej przez jednego oferenta jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą.

3. Wadium.

Warunkiem przystąpienia do postępowania jest m.in. wpłacenie przez oferenta wadium w wysokości 3 037,00 zł (słownie: trzy tysiące trzydzieści siedem złotych i 00/100). Wadium należy wpłacić
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2019 r. na konto AMW HOTELE Sp. z o.o.
w banku PKO BP nr 11 1020 2892 0000 5002 0197 7214 z zaznaczeniem tytułu przelewu:

Wadium- przetarg na najem pomieszczenia usługowego przy ul. Mazowieckiej 10 w Warszawie.

Za datę wpływu wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy Spółki.

UWAGA:Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją bez zastrzeżeń postanowień Zasad przez podmiot, który wpłacił wadium.

Wadium zwraca się osobom, które nie zostały wyłonione jako najemcy, w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia wyników postępowania przez Zarząd AMW HOTELE Sp. z o.o.

Wadium wniesione przez oferenta, który przetarg wygra będzie zaliczone na poczet gotówkowej kaucji gwarancyjnej.

Wadium zwraca się również w przypadku:

1. Zamknięcia postępowania.

2. Odwołania postępowania.

3. Unieważnienia postępowania.

4. Zakończenia postępowania wynikiem negatywnym.

4. Wizja lokalna.

Nieruchomość można oglądać w dni robocze w terminie od 25 stycznia 2019 r. do 11 lutego 2019 r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Lucjanem Żmijewskim– Dyrektorem Hotelu Mazowiecki,
tel. 603 374 200 adres mailowy:l.zmijewski@amwhotele.pl

5. Termin i miejsce przetargu ustnego nieograniczonego – licytacji.

Licytacja odbędzie się w dniu 13 lutego 2019 r. o godz. 11.00 w Hotelu Mazowieckim (00-048), przy ul. Mazowieckiej 10 w Warszawie.

Osoby uczestniczące w licytacji zobowiązane są przed jej wywołaniem do okazania następujących dokumentów:

1) Dowód tożsamości oraz w przypadku prowadzenia działalności okazania aktualnego wpisu
z CIDG lub KRS,

2) Umocowanie do składania oświadczeń woli osoby lub osób działających w imieniu i na rzecz podmiotu, który wniósł wadium;

3) Potwierdzenie wpłaty wadium;

4) Podpisane Oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia;

5) Pisemną informację w zakresie typu działalności, jaka ma być prowadzona w najmowanym Lokalu .

III. POZOSTAŁE INFORMACJE.

1. Osoba uczestnicząca w licytacji, przed jej rozpoczęciem musi wskazać w formie pisemnej jakiego typu działalność będzie prowadziła w Najmowanym pomieszczeniu;

2. Działalność prowadzona przez Najemcę nie może zakłócać w żaden sposób prowadzenia Hotelu Mazowiecki w Warszawie;

3. Działalność nie może być prowadzona w godzinach od 23:00 do 06:00;

4. Spółka zastrzega możliwość odrzucenia Oferenta, w przypadku gdy profil prowadzonej działalności Oferenta będzie zakłócał prowadzenie działalności Hotelu Mazowiecki w Warszawie;

5. W przypadku odrzucenia Oferenta, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, Spółka wybiera ofertę drugą w kolejności;

6. Oferent przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji treści „Zasad oddawania do odpłatnego korzystania składników aktywów trwałych w AMW HOTELE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie” stanowiących Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia;

7. Niniejsze postępowanie przetargowe może wymagać uzyskania zgód lub zezwoleń, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 „Zasad oddawania do odpłatnego korzystania składników aktywów trwałych w AMW HOTELE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie”;

8. Spółka ma prawo unieważnić lub odwołać postępowanie przetargowe w każdym czasie bez podania przyczyny.

8.

IV. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY.

1. Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony;

2. Każdej ze Stron umowy przysługiwać będzie prawo do jej rozwiązania z zachowaniem
3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego;

3. Wynajmującemu przysługiwać będzie prawo rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez Najemcę, m.in.:

a) wykorzystywania Lokalu inaczej, niż w sposób zadeklarowany przez Najemcę podczas złożenia oferty,

b) wykorzystywania Lokalu inaczej, niż w sposób określony w Umowie bez uprzedniej zgody Wynajmującego, wyrażonej w formie pisemnej,

c) dokonania przez Najemcę trwałych nakładów w tym ulepszeń zwiększających wartość lub użyteczność Przedmiotu Najmu, zmian, remontów, modyfikacji, prac adaptacyjnych, bez uprzedniej zgody Wynajmującego, wyrażonej w formie pisemnej.

4. Do kwoty czynszu najmu netto doliczony zostanie każdorazowo podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów, obowiązujących w dniu wystawienia faktury VAT;

5. Czynsz najmu płatny będzie z góry w terminie do 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT na rachunek bankowy wynajmującego wskazany w wystawionej fakturze VAT;

6. Za datę zapłaty uznawana będzie data wpływu środków pieniężnych na numer rachunku bankowego wynajmującego;

7. W przypadku opóźnienia w zapłacie czynszu najmu, najemca zobowiązany będzie do zapłaty wynajmującemu odsetek ustawowych za opóźnienie;

8. Czynsz najmu będzie waloryzowany na dzień 1 marca każdego roku o dodatni średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni publikowany przez Prezesa GUS w „Monitorze Polskim”. Zmiana wysokości czynszu następować będzie za uprzednim pisemnym zawiadomieniem, bez potrzeby jego wypowiadania, jak też zawierania aneksu do umowy. Przez pisemne zawiadomienie rozumie się również doręczenie faktury VAT z nową wysokością czynszu.

9. Wynajmującemu przysługiwało będzie prawo do podwyższenia czynszu najmu, poprzez wypowiedzenie jego wysokości najpóźniej na miesiąc naprzód, poprzez przedstawienie nowej stawki czynszu. Brak oświadczenia najemcy o woli rozwiązania umowy złożonego w terminie 14 dni od doręczenia oświadczenia wynajmującego o podwyższeniu czynszu najmu, uznawany będzie za akceptację nowej stawki czynszu.

10. Koszty związane z przedmiotem najmu tzw. koszty świadczeń za media to:

a) koszt ogrzewania pomieszczeń według obowiązujących stawek i taryf – opłata naliczana będzie proporcjonalnie do powierzchni przedmiotu najmu,

b) opłatę eksploatacyjną za energię elektrycznąwedług obowiązujących stawek i taryf i faktycznego zużycia na podstawie wskazań podliczników odczytywanych na koniec każdego miesiąca,

c) zużycie zimnej wody oraz ścieków – według wskazań wodomierza,według obowiązujących stawek i taryf, odczytywanych na koniec każdego miesiąca,

11. Przeniesienie kosztów wymienionych w pkt. 9 będzie refakturowane na podstawie faktur otrzymanych od operatorów świadczących te usługi. Faktura przenosząca koszty na najemcę (dalej refaktura) będzie wystawiana w ciągu trzech dni roboczych od daty otrzymania faktury od operatora. Płatności będzie należało dokonać w ciągu 7 dni od daty wystawienia refaktury. Zmiana stawek tych opłat nie będzie zmianą umowy i nie będzie wymagała formy aneksu;

12. Najemca jest zobowiązany najpóźniej w terminiedo 3 dni od podpisania umowy najmu do wpłacenia na konto wynajmującemu kaucji, w kwocie stanowiącej równowartość czynszu netto za dwamiesiące;

13. Dokonywanie przez najemcę w lokalu, będącym przedmiotem najmu, trwałych nakładów, zmian lub remontów, zmiana rodzaju prowadzonej w przedmiocie najmu działalności, zmiana sposobu korzystania z lokalu, a także podnajem lokalu lub jego oddanie osobom trzecim do korzystania na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, wymagają zgody Wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

14. Wszelkie ulepszenia Przedmiotu Najmu w celu dostosowania go do prowadzenia działalności gospodarczej, jak też wyposażenie go w rzeczy ruchome niezbędne do prowadzenia takiej działalności, dokonane zostaną przez Najemcę lub na jego zlecenie przez osoby trzecie. Najemcy nie przysługują w związku z tym roszczenia względem Wynajmującego za poniesione nakłady.

Załączniki:

1. Projekt Umowy.

2. Zasady oddawania do odpłatnego korzystania składników aktywów trwałych w AMW HOTELE Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie.

3. Oświadczenie oferenta.

4. Informacja o ochronie danych osobowych.

5. Rzut parteru- Hotel Mazowiecki w Warszawie.

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. NAJEM LOKALU 1 rok - Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU NA CZAS NIEOZNACZONY Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Firmy na rzecz których ma być dokonywany zakupUwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...