Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-01-03

AMW HOTELE Sp. z o.o.

Św. Jacka Odrowąża 15

03-310 Warszawa

NIP: 6762278406

Osoba kontaktowa:

Kamil Gutowski

tel: 12 618 40 21

e-mail: k.gutowski@amwhotele.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z3/200505

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

ZAPYTANIE OFERTOWE

AMW HOTELE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-310), przy ul. św. Jacka Odrowąża 15, zwraca się z zapytaniem ofertowym na:Wykonanie kompleksowej zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej restauracji Hotelu „Belwederski” w Warszawie przy ul. Belwederskiej 44C, wraz z uzyskaniem pozwoleń na wykonanie prac budowlanych, uzgodnień pod względem wymagań higienicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie kompleksowej zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej restauracji Hotelu „Belwederski” w Warszawie przy ul. Belwederskiej 44C, wraz z uzyskaniem pozwoleń na wykonanie prac budowlanych, uzgodnień pod względem wymagań higienicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych zgodnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Podany zakres należy zweryfikować podczas wizji lokalnej.

I. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

12 tygodniod dnia podpisania umowy.

II. Warunki udziału w postępowaniu:

1. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest posiadanie przez Oferenta niezbędnej wiedzy i udokumentowanego doświadczenia w Przedmiocie Zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, przynajmniej 3 (trzech) kompleksowych dokumentacji projektowo-kosztorysowych (wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę) budowy, przebudowy, rozbudowyobiektów: zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, mieszkaniowych itp.

Wykaz wykonanych prac należy przedstawić w załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego.

2. Oferent powinien przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej samodzielnych pomiarów i na ich podstawie przygotować kosztorys ofertowy i sporządzić ofertę cenową. W celu dokonania wizji lokalnej należy skontaktować się z Dyrektorem Hotelu „Belwederski” w Warszawie – tel. 500-027-264.

3. Oferent musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykaz osób odpowiedzialnych za należyte wykonanie Przedmiotu zamówienia należy przedstawić w załączniku nr 5 do Zapytania ofertowego .

4. Oferent musi być w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej mu wykonanie przedmiotu zamówienia.

5. Oferent musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min wartości złożonej oferty (suma ubezpieczenia) oraz oświadczyć ,że w przypadku nie posiadania w/w ubezpieczenia niezwłocznie po podpisaniu umowy zawrze i przedstawi polisę OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej odpowiadającą wartości umowy.

6. Warunkiem przystąpienia jest zapoznanie się z treścią umowy (załącznik nr 2 niniejszego Zapytania Ofertowego).

7. W przypadku wyboru oferty wykonawcy, zawarcie umowy na warunkach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 2 niniejszego Zapytania Ofertowego), w miejscu
i terminie określonym przez Zamawiającego.

8. Udzielenie Zamawiającemu gwarancji co najmniej na okres co najmniej 5 lat.

9. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do działania w imieniu Oferenta, która powinna przedłożyć odpowiedni dokument potwierdzający jej uprawnienie do działania w imieniu i na rzecz Oferenta.

10. Wszelkie kopie dokumentów składanych jako załączniki do oferty muszą być poświadczone przez Oferenta za zgodność z oryginałem.

11. Zamawiający może wezwać Oferenta, którego oferta została najwyżej oceniona lub Oferentów zakwalifikowanych do dalszej części postępowania, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń, pełnomocnictw lub dokumentów potwierdzających spełnienie wymienionych powyżej warunków, w szczególności:

a) kserokopie odpowiednich dokumentów wskazujących, że Oferent gwarantuje wymagany poziom jakości wykonania przedmiotu oferty (uprawnienia budowlane, projektowe);

b) w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą - kserokopię aktualnego (wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert) odpisu z właściwego dla jednostki gospodarczej rejestru albo ewidencji w celu udokumentowania prawa do prowadzenia działalności gospodarczej oraz statusu jednostki;

c) w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą - kserokopię aktualnych (wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert) zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne;

d) kserokopie dokumentów REGON i NIP;

e) oryginał pełnomocnictwa - w sytuacji działania przez pełnomocnika;

f) polisę OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej odpowiadającą wartości Umowy.

III. Oferta

Kryteria oceny ofert:

Cena ( C ) 80 %

Termin wykonania umowy ( T ) 20 %

sposób wyliczenia punktów w kryterium Cena (C):

C = Cmin*80/Co

gdzie:

C - ilość punktów uzyskanych w kryterium Cena

Cmin - najniższa cena ze wszystkich ofert

Co - cena analizowanej oferty

80 - waga kryterium Cena

Sposób wyliczenia punktów w kryterium Termin wykonania ( T ):

T = Tmin*20/To

gdzie:

T - ilość punktów uzyskanych w kryterium Termin wykonania umowy

Tmin - najkrótszy termin wykonania ze wszystkich ofert

To - termin wykonania analizowanej oferty

20 - waga kryterium Koszt przeglądu rocznego

Ostateczna wartość oceny złożonej oferty obliczana będzie wg wzoru :

P = C + T

gdzie:

P - liczba punktów oferty badanej
C - liczba punktów oferty badanej w kryterium Cena

T- liczba punktów oferty badanej w kryterium Termin wykonania umowy.

Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach będą zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku.

Termin i sposób składania ofert :

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 wraz z załącznikami 4 i 5, i złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres k.gutowski@amwhotele.pl do dnia 17 stycznia 2019 r.do godz. 12:00.

Oferty przesłane w inny sposób nie będą brane pod uwagę.

Opis sposobu przygotowywania ofert:

1. Ofertę należy sporządzić według Wzoru Formularza Oferty, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do działania w imieniu Oferenta, która powinna przedłożyć odpowiedni dokument potwierdzający jej uprawnienie do działania w imieniu i na rzecz Oferenta;

2. Do oferty należy załączyć wykaz wykonanych prac - załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego oraz wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania.

3. Wszelkie kopie dokumentów składanych jako załączniki do oferty muszą być poświadczone przez oferenta za zgodność z oryginałem.

4. Formularz oferty musi zawierać cenę zgodne z formularzem oferty.

5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

6. Złożenie oferty na formularzu oferty (załącznik nr 3) jest równoznaczne z akceptacją treści oświadczenia na załączniku nr 3.

Udzielanie wyjaśnień do zapytania ofertowego:

1. Zamawiający będzie miał obowiązek udzielenia wyjaśnień do treści Zapytania ofertowego, jeżeli prośba o udzielenie wyjaśnień wpłynie do dnia 14 stycznia 2019 r do godz. 14:00.

2. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert może zmienić treść Zapytania oraz przedłużyć termin składania ofert.
W przypadku dokonania takich zmian, Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawców, którzy biorą udział w postępowaniu.

3. Wszystkie wyjaśnienia będą składane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Minimalny termin ważności oferty:

30 dni od daty otwarcia ofert.

1. Okres ważności oferty - minimalny okres ważności rozpoczyna się w dniu złożenia oferty,
a kończy nie wcześniej niż z dniem podpisania umowy,

2. Po wpłynięciu ofert Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami lub przeprowadzenia aukcji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Zamawiający informuje, że umowa zawarta będzie według projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

IV. Warunki płatności:

Płatność nastąpi przelewem w ciągu 30 dni na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT z załączonym protokołem odbioru.

Wykaz załączników:

1) Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia

2) Załącznik nr 2 – Wzór umowy

3) Załącznik nr 3 – Formularz oferty

4) Załącznik nr 4 –Wykaz wykonanych prac

5) Załącznik nr 5 –Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia

6) Załącznik nr 6 - Podkład graficzny z wrysowanym zakresem opracowania

7) Załącznik nr 7 - Projekt przebudowy restauracji – nieaktualny

8) Załącznik nr 8 - Projekt technologii kuchni

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. projekt restauracji 1 szt. 000 Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Wykonanie kompleksowej zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej restauracji Hotelu „Belwederski” w Warszawie przy ul. Belwederskiej 44C, "

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Firmy na rzecz których ma być dokonywany zakupUwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...