Enquiry creation date: 2019-01-03

AMW HOTELE Sp. z o.o.

Św. Jacka Odrowąża 15

03-310 Warszawa

Tax Identification Number: 6762278406

Contact person:

Kamil Gutowski

Phone: 12 618 40 21

e-mail: k.gutowski@amwhotele.pl

Enquiry No. Z3/200505

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer logging in button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

ZAPYTANIE OFERTOWE

AMW HOTELE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-310), przy ul. św. Jacka Odrowąża 15, zwraca się z zapytaniem ofertowym na:Wykonanie kompleksowej zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej restauracji Hotelu „Belwederski” w Warszawie przy ul. Belwederskiej 44C, wraz z uzyskaniem pozwoleń na wykonanie prac budowlanych, uzgodnień pod względem wymagań higienicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie kompleksowej zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej restauracji Hotelu „Belwederski” w Warszawie przy ul. Belwederskiej 44C, wraz z uzyskaniem pozwoleń na wykonanie prac budowlanych, uzgodnień pod względem wymagań higienicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych zgodnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Podany zakres należy zweryfikować podczas wizji lokalnej.

I. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

12 tygodniod dnia podpisania umowy.

II. Warunki udziału w postępowaniu:

1. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest posiadanie przez Oferenta niezbędnej wiedzy i udokumentowanego doświadczenia w Przedmiocie Zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, przynajmniej 3 (trzech) kompleksowych dokumentacji projektowo-kosztorysowych (wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę) budowy, przebudowy, rozbudowyobiektów: zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, mieszkaniowych itp.

Wykaz wykonanych prac należy przedstawić w załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego.

2. Oferent powinien przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej samodzielnych pomiarów i na ich podstawie przygotować kosztorys ofertowy i sporządzić ofertę cenową. W celu dokonania wizji lokalnej należy skontaktować się z Dyrektorem Hotelu „Belwederski” w Warszawie – tel. 500-027-264.

3. Oferent musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykaz osób odpowiedzialnych za należyte wykonanie Przedmiotu zamówienia należy przedstawić w załączniku nr 5 do Zapytania ofertowego .

4. Oferent musi być w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej mu wykonanie przedmiotu zamówienia.

5. Oferent musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min wartości złożonej oferty (suma ubezpieczenia) oraz oświadczyć ,że w przypadku nie posiadania w/w ubezpieczenia niezwłocznie po podpisaniu umowy zawrze i przedstawi polisę OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej odpowiadającą wartości umowy.

6. Warunkiem przystąpienia jest zapoznanie się z treścią umowy (załącznik nr 2 niniejszego Zapytania Ofertowego).

7. W przypadku wyboru oferty wykonawcy, zawarcie umowy na warunkach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 2 niniejszego Zapytania Ofertowego), w miejscu
i terminie określonym przez Zamawiającego.

8. Udzielenie Zamawiającemu gwarancji co najmniej na okres co najmniej 5 lat.

9. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do działania w imieniu Oferenta, która powinna przedłożyć odpowiedni dokument potwierdzający jej uprawnienie do działania w imieniu i na rzecz Oferenta.

10. Wszelkie kopie dokumentów składanych jako załączniki do oferty muszą być poświadczone przez Oferenta za zgodność z oryginałem.

11. Zamawiający może wezwać Oferenta, którego oferta została najwyżej oceniona lub Oferentów zakwalifikowanych do dalszej części postępowania, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń, pełnomocnictw lub dokumentów potwierdzających spełnienie wymienionych powyżej warunków, w szczególności:

a) kserokopie odpowiednich dokumentów wskazujących, że Oferent gwarantuje wymagany poziom jakości wykonania przedmiotu oferty (uprawnienia budowlane, projektowe);

b) w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą - kserokopię aktualnego (wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert) odpisu z właściwego dla jednostki gospodarczej rejestru albo ewidencji w celu udokumentowania prawa do prowadzenia działalności gospodarczej oraz statusu jednostki;

c) w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą - kserokopię aktualnych (wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert) zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne;

d) kserokopie dokumentów REGON i NIP;

e) oryginał pełnomocnictwa - w sytuacji działania przez pełnomocnika;

f) polisę OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej odpowiadającą wartości Umowy.

III. Oferta

Kryteria oceny ofert:

Cena ( C ) 80 %

Termin wykonania umowy ( T ) 20 %

sposób wyliczenia punktów w kryterium Cena (C):

C = Cmin*80/Co

gdzie:

C - ilość punktów uzyskanych w kryterium Cena

Cmin - najniższa cena ze wszystkich ofert

Co - cena analizowanej oferty

80 - waga kryterium Cena

Sposób wyliczenia punktów w kryterium Termin wykonania ( T ):

T = Tmin*20/To

gdzie:

T - ilość punktów uzyskanych w kryterium Termin wykonania umowy

Tmin - najkrótszy termin wykonania ze wszystkich ofert

To - termin wykonania analizowanej oferty

20 - waga kryterium Koszt przeglądu rocznego

Ostateczna wartość oceny złożonej oferty obliczana będzie wg wzoru :

P = C + T

gdzie:

P - liczba punktów oferty badanej
C - liczba punktów oferty badanej w kryterium Cena

T- liczba punktów oferty badanej w kryterium Termin wykonania umowy.

Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach będą zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku.

Termin i sposób składania ofert :

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 wraz z załącznikami 4 i 5, i złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres k.gutowski@amwhotele.pl do dnia 17 stycznia 2019 r.do godz. 12:00.

Oferty przesłane w inny sposób nie będą brane pod uwagę.

Opis sposobu przygotowywania ofert:

1. Ofertę należy sporządzić według Wzoru Formularza Oferty, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do działania w imieniu Oferenta, która powinna przedłożyć odpowiedni dokument potwierdzający jej uprawnienie do działania w imieniu i na rzecz Oferenta;

2. Do oferty należy załączyć wykaz wykonanych prac - załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego oraz wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania.

3. Wszelkie kopie dokumentów składanych jako załączniki do oferty muszą być poświadczone przez oferenta za zgodność z oryginałem.

4. Formularz oferty musi zawierać cenę zgodne z formularzem oferty.

5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

6. Złożenie oferty na formularzu oferty (załącznik nr 3) jest równoznaczne z akceptacją treści oświadczenia na załączniku nr 3.

Udzielanie wyjaśnień do zapytania ofertowego:

1. Zamawiający będzie miał obowiązek udzielenia wyjaśnień do treści Zapytania ofertowego, jeżeli prośba o udzielenie wyjaśnień wpłynie do dnia 14 stycznia 2019 r do godz. 14:00.

2. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert może zmienić treść Zapytania oraz przedłużyć termin składania ofert.
W przypadku dokonania takich zmian, Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawców, którzy biorą udział w postępowaniu.

3. Wszystkie wyjaśnienia będą składane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Minimalny termin ważności oferty:

30 dni od daty otwarcia ofert.

1. Okres ważności oferty - minimalny okres ważności rozpoczyna się w dniu złożenia oferty,
a kończy nie wcześniej niż z dniem podpisania umowy,

2. Po wpłynięciu ofert Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami lub przeprowadzenia aukcji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Zamawiający informuje, że umowa zawarta będzie według projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

IV. Warunki płatności:

Płatność nastąpi przelewem w ciągu 30 dni na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT z załączonym protokołem odbioru.

Wykaz załączników:

1) Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia

2) Załącznik nr 2 – Wzór umowy

3) Załącznik nr 3 – Formularz oferty

4) Załącznik nr 4 –Wykaz wykonanych prac

5) Załącznik nr 5 –Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia

6) Załącznik nr 6 - Podkład graficzny z wrysowanym zakresem opracowania

7) Załącznik nr 7 - Projekt przebudowy restauracji – nieaktualny

8) Załącznik nr 8 - Projekt technologii kuchni

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. projekt restauracji 1 pcs 000 Read

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Wykonanie kompleksowej zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej restauracji Hotelu „Belwederski” w Warszawie przy ul. Belwederskiej 44C, "

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Companies for which the purchase is to be madeWarning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...