Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-12-19

AMW HOTELE Sp. z o.o.

Św. Jacka Odrowąża 15

03-310 Warszawa

NIP: 6762278406

Osoba kontaktowa:

Artur Lebiedziński

tel:

e-mail: a.lebiedzinski@amwhotele.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z7/299166

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Wrocław, dnia 19.12.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

AMW HOTELE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-310) przy ul. św. Jacka Odrowąża 15, zwraca się z zapytaniem ofertowym na:

zakup, dostawę z wniesieniem oraz montażem wyposażenia meblowego do pokoi Hotelu Wieniawa, należącego do AMW HOTELE Sp. z o.o.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa z wniesieniem oraz montażem wyposażenia meblowego do Hotelu Wieniawa, będącego jednym z obiektów należących do AMW HOTELE Sp. z o.o.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.

II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Do 30 dni od momentu zawarcia umowy.

III. Warunki udziału w postępowaniu:

∙ Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

∙ Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie realizacji usług polegających na dostawie oraz montażu wyposażenia meblowego. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał co najmniej trzy dostawy wraz z montażem wyposażenia meblowego, o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto każda z nich z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania, a także pisemne referencję (minimum 3) lub inne dokumenty potwierdzające, że wykonał w/w usługi z należytą starannością.

∙ Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej mu wykonanie przedmiotu zamówienia.

∙ Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest uzgodnić termin pomiarów w pomieszczeniach w których przewiduje się montaż szaf wnękowych ze względu na ich różnorodność wymiarów powierzchni. W tym celu powinien skontaktuje się z dyrekcją Hotelu Wieniawa. Osobą kontaktową w przedmiocie niniejszego postępowania jest P. Ewa Bińczyk-Kruczała tel. 693 082 064.

∙ Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez Sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub Sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem Sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że Sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.)

∙ Wykonawca jest czynnym płatnikiem VAT.

∙ Wykonawca musi dysponować aktualną informacją z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

IV. Kryteria oceny ofert:

Cena netto: 100%

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium

                                                             oferowana cena netto najniższa ze wszystkich ofert

Wartość punktowa oferty = ---------------------------------------------------------------------- x 100 pkt

                                                                                  cena badanej oferty netto

V. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę w języku polskim należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego do dnia 18 stycznia 2019 do godz. 12:00

UWAGA: AMW HOTELE Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Wykonawcami, aukcji elektronicznej; zmiany zasad; unieważnienia postępowania; odstąpienia od niego lub uznania, że postępowanie nie dało rezultatu bez podania przyczyn.

VI. Opis sposobu przygotowywania ofert

∙ Ofertę należy sporządzić według Wzoru Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do działania w imieniu Wykonawcy, która powinna przedłożyć odpowiedni dokument potwierdzający jej umocowanie do działania w imieniu i na rzecz Wykonawcy.

∙ Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, a przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Wszystkie zmiany należy dokonać przez Platformę Zakupową Zamawiającego.

∙ Wraz z ofertą powinny być złożone:

o Wykaz zrealizowanych usług stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania wraz z referencjami poświadczającymi, iż usługa wykazana w załączniku przez wykonawcę została wykazana z należytą starannością.

o Do dnia 16 stycznia 2019 roku, Wykonawca powinien dostarczyć próbki/wzory płyt, materiałów, krzeseł w ilości zgodnej z wytycznymi zawartymi w Specyfikacji (Załącznik nr 1) na adres: Hotel Wieniawa ul. Gajowicka 130, 53-322 Wrocław. Należy dodać dopisek: „Próbki do postępowania ofertowego na dostawę z wniesieniem oraz montażem wyposażenia meblowego do pokoi Hotelu Wieniawa – nie otwierać przed dniem 18 stycznia 2019 godz. 12:00.”

∙ Oferta oraz wszelkie dokumenty powinny być sporządzone w formie pisemnej, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność treści.

∙ Wszelkie kopie dokumentów składanych jako załączniki do oferty muszą być poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

∙ Cena zadeklarowana w ofercie powinna być ceną netto i musi być wyliczona zgodnie ze Specyfikacją, ponadto Wykonawca powinien podać również cenę zawierającą aktualny podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień, w którym upływa termin składania ofert. Wszystkie wartości należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

Wszystkie dokumenty należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego pod adresem:https://amwhotele.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

∙ Okres ważności oferty - minimalny okres ważności rozpoczyna się w dniu złożenia oferty,
a kończy nie wcześniej niż z dniem podpisania umowy.

∙ Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

UWAGA:

W przypadku gdy Zamawiający w tracie składania ofert dokona aktualizacji zapytania, Wykonawca obowiązany jest do ponownego złożenia oferty na Platformie Zakupowej.

VII. Udzielanie wyjaśnień do zapytania ofertowego:

1. Zamawiający będzie miał obowiązek udzielenia wyjaśnień do treści Zapytania ofertowego, jeżeli prośba o udzielenie wyjaśnień wpłynie do dnia 11 stycznia 2019 do godz. 12:00

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje do wiadomości wszystkich Wykonawców, którzy biorą udział w postępowaniu, bez wskazania autora pytania.

3. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert może zmienić treść Zapytania oraz przedłużyć termin składania ofert.
W przypadku dokonania takich zmian, Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawców, którzy biorą udział w postępowaniu.

4. Wszystkie wyjaśnienia będą składane za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.

VIII. Warunki przyjęcia oferty oraz zawarcia umowy:

1. Zamawiający dokona analizy i oceny złożonych ofert według kryteriów ustalonych
w niniejszym zapytaniu. Po dokonaniu oceny złożonych ofert, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej i wystosuje zaproszenie do zawarcia umowy.

2. Zamawiający informuje, że warunkiem zawarcia umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w niniejszym postępowaniu jest uzyskanie przez Zamawiającego zgody odpowiednich organów na zawarcie umowy (zgoda korporacyjna).

3. Zamawiający informuje, że umowa zawarta będzie według projektu Umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

4. Zamawiający uprawniony jest do korzystania z prawa opcji, oznacza to, że Zamawiający w przypadku zapotrzebowania innego niż wskazanego w Specyfikacji oraz Umowie będzie mógł zwiększyć zakres usługi Wykonawcy.

IX. Warunki płatności:

Wykonawca za zrealizowane zamówienie wystawi fakturę VAT.
Podstawą do wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru/montażu przez Hotel Wieniawa. Zapłata za prawidłowo wystawioną fakturę nastąpi 21 dni od daty wpływu faktury do siedziby Spółki Zamawiającego.

X. Informacje dotyczące Platformy zakupowej Zamawiającego:

1) Adres Operatora Platformy zakupowej Zamawiającego:

https://amwhotele.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

2) W sprawach technicznych i organizacyjnych związanych z Platformą Zakupową można kontaktować się w godzinach 8:00 -16:00 pod poniższymi numerami telefonicznymi:

71 787-35-34; 71 787-37-27; 71 787-37-57

XI. Wykaz załączników:

1) Załącznik nr 1 – Specyfikacja

2) Załącznik nr 2 – Formularz oferty

3) Załącznik nr 3 – Wykaz zrealizowanej usługi

4) Załącznik nr 4 – Wzór umowy

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Wyposażenie meblowe do pokoi hotelowych 1 usługa - Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:

Wszystkie warunki formalne zostały opisane w załącznikach dodanych do zapytania ofertowego.

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP, DOSTAWĘ Z WNIESIENIEM ORAZ MONTAŻEM WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO DO HOTELU WIENIAWA WE WROCŁAWIU"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Firmy na rzecz których ma być dokonywany zakupUwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...