Enquiry creation date: 2018-12-19

AMW HOTELE Sp. z o.o.

Św. Jacka Odrowąża 15

03-310 Warszawa

Tax Identification Number: 6762278406

Contact person:

Artur Lebiedziński

Phone:

e-mail: a.lebiedzinski@amwhotele.pl

Enquiry No. Z7/299166

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer logging in button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Wrocław, dnia 19.12.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

AMW HOTELE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-310) przy ul. św. Jacka Odrowąża 15, zwraca się z zapytaniem ofertowym na:

zakup, dostawę z wniesieniem oraz montażem wyposażenia meblowego do pokoi Hotelu Wieniawa, należącego do AMW HOTELE Sp. z o.o.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa z wniesieniem oraz montażem wyposażenia meblowego do Hotelu Wieniawa, będącego jednym z obiektów należących do AMW HOTELE Sp. z o.o.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.

II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Do 30 dni od momentu zawarcia umowy.

III. Warunki udziału w postępowaniu:

∙ Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

∙ Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie realizacji usług polegających na dostawie oraz montażu wyposażenia meblowego. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał co najmniej trzy dostawy wraz z montażem wyposażenia meblowego, o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto każda z nich z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania, a także pisemne referencję (minimum 3) lub inne dokumenty potwierdzające, że wykonał w/w usługi z należytą starannością.

∙ Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej mu wykonanie przedmiotu zamówienia.

∙ Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest uzgodnić termin pomiarów w pomieszczeniach w których przewiduje się montaż szaf wnękowych ze względu na ich różnorodność wymiarów powierzchni. W tym celu powinien skontaktuje się z dyrekcją Hotelu Wieniawa. Osobą kontaktową w przedmiocie niniejszego postępowania jest P. Ewa Bińczyk-Kruczała tel. 693 082 064.

∙ Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez Sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub Sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem Sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że Sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.)

∙ Wykonawca jest czynnym płatnikiem VAT.

∙ Wykonawca musi dysponować aktualną informacją z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

IV. Kryteria oceny ofert:

Cena netto: 100%

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium

                                                             oferowana cena netto najniższa ze wszystkich ofert

Wartość punktowa oferty = ---------------------------------------------------------------------- x 100 pkt

                                                                                  cena badanej oferty netto

V. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę w języku polskim należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego do dnia 18 stycznia 2019 do godz. 12:00

UWAGA: AMW HOTELE Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Wykonawcami, aukcji elektronicznej; zmiany zasad; unieważnienia postępowania; odstąpienia od niego lub uznania, że postępowanie nie dało rezultatu bez podania przyczyn.

VI. Opis sposobu przygotowywania ofert

∙ Ofertę należy sporządzić według Wzoru Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do działania w imieniu Wykonawcy, która powinna przedłożyć odpowiedni dokument potwierdzający jej umocowanie do działania w imieniu i na rzecz Wykonawcy.

∙ Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, a przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Wszystkie zmiany należy dokonać przez Platformę Zakupową Zamawiającego.

∙ Wraz z ofertą powinny być złożone:

o Wykaz zrealizowanych usług stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania wraz z referencjami poświadczającymi, iż usługa wykazana w załączniku przez wykonawcę została wykazana z należytą starannością.

o Do dnia 16 stycznia 2019 roku, Wykonawca powinien dostarczyć próbki/wzory płyt, materiałów, krzeseł w ilości zgodnej z wytycznymi zawartymi w Specyfikacji (Załącznik nr 1) na adres: Hotel Wieniawa ul. Gajowicka 130, 53-322 Wrocław. Należy dodać dopisek: „Próbki do postępowania ofertowego na dostawę z wniesieniem oraz montażem wyposażenia meblowego do pokoi Hotelu Wieniawa – nie otwierać przed dniem 18 stycznia 2019 godz. 12:00.”

∙ Oferta oraz wszelkie dokumenty powinny być sporządzone w formie pisemnej, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność treści.

∙ Wszelkie kopie dokumentów składanych jako załączniki do oferty muszą być poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

∙ Cena zadeklarowana w ofercie powinna być ceną netto i musi być wyliczona zgodnie ze Specyfikacją, ponadto Wykonawca powinien podać również cenę zawierającą aktualny podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień, w którym upływa termin składania ofert. Wszystkie wartości należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

Wszystkie dokumenty należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego pod adresem:https://amwhotele.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

∙ Okres ważności oferty - minimalny okres ważności rozpoczyna się w dniu złożenia oferty,
a kończy nie wcześniej niż z dniem podpisania umowy.

∙ Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

UWAGA:

W przypadku gdy Zamawiający w tracie składania ofert dokona aktualizacji zapytania, Wykonawca obowiązany jest do ponownego złożenia oferty na Platformie Zakupowej.

VII. Udzielanie wyjaśnień do zapytania ofertowego:

1. Zamawiający będzie miał obowiązek udzielenia wyjaśnień do treści Zapytania ofertowego, jeżeli prośba o udzielenie wyjaśnień wpłynie do dnia 11 stycznia 2019 do godz. 12:00

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje do wiadomości wszystkich Wykonawców, którzy biorą udział w postępowaniu, bez wskazania autora pytania.

3. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert może zmienić treść Zapytania oraz przedłużyć termin składania ofert.
W przypadku dokonania takich zmian, Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawców, którzy biorą udział w postępowaniu.

4. Wszystkie wyjaśnienia będą składane za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.

VIII. Warunki przyjęcia oferty oraz zawarcia umowy:

1. Zamawiający dokona analizy i oceny złożonych ofert według kryteriów ustalonych
w niniejszym zapytaniu. Po dokonaniu oceny złożonych ofert, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej i wystosuje zaproszenie do zawarcia umowy.

2. Zamawiający informuje, że warunkiem zawarcia umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w niniejszym postępowaniu jest uzyskanie przez Zamawiającego zgody odpowiednich organów na zawarcie umowy (zgoda korporacyjna).

3. Zamawiający informuje, że umowa zawarta będzie według projektu Umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

4. Zamawiający uprawniony jest do korzystania z prawa opcji, oznacza to, że Zamawiający w przypadku zapotrzebowania innego niż wskazanego w Specyfikacji oraz Umowie będzie mógł zwiększyć zakres usługi Wykonawcy.

IX. Warunki płatności:

Wykonawca za zrealizowane zamówienie wystawi fakturę VAT.
Podstawą do wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru/montażu przez Hotel Wieniawa. Zapłata za prawidłowo wystawioną fakturę nastąpi 21 dni od daty wpływu faktury do siedziby Spółki Zamawiającego.

X. Informacje dotyczące Platformy zakupowej Zamawiającego:

1) Adres Operatora Platformy zakupowej Zamawiającego:

https://amwhotele.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

2) W sprawach technicznych i organizacyjnych związanych z Platformą Zakupową można kontaktować się w godzinach 8:00 -16:00 pod poniższymi numerami telefonicznymi:

71 787-35-34; 71 787-37-27; 71 787-37-57

XI. Wykaz załączników:

1) Załącznik nr 1 – Specyfikacja

2) Załącznik nr 2 – Formularz oferty

3) Załącznik nr 3 – Wykaz zrealizowanej usługi

4) Załącznik nr 4 – Wzór umowy

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Wyposażenie meblowe do pokoi hotelowych 1 services - Read

Additional formal conditions:

Wszystkie warunki formalne zostały opisane w załącznikach dodanych do zapytania ofertowego.

Questions to the inquiry "ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP, DOSTAWĘ Z WNIESIENIEM ORAZ MONTAŻEM WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO DO HOTELU WIENIAWA WE WROCŁAWIU"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Companies for which the purchase is to be madeWarning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...