Enquiry creation date: 2018-12-21

AMW HOTELE Sp. z o.o.

Św. Jacka Odrowąża 15

03-310 Warszawa

Tax Identification Number: 6762278406

Contact person:

Anna Kolińska

Phone:

e-mail: a.kolinska@amwhotele.pl

Enquiry No. Z72/200506

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer logging in button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

AMW HOTELE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-310), przy ul. św. Jacka Odrowąża 15, zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie kompleksowych prac budowlanych związanych z remontem 180 m kanalizacji w Hotelu Wieniawa we Wrocławiu.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. prace budowlane - kanalizacja 1 pcs - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Place of delivery: company headquarters
  2. Transport cost: attributable to the supplier

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

1. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest posiadanie przez Oferenta niezbędnej wiedzy i udokumentowanego doświadczenia w Przedmiocie Zamówienia.

2. Warunkiem przystąpienia do postepowania jest dokonanie wizji lokalnej oraz samodzielnych obmiarów i na ich podstawie sporządzenie oferty cenowej. W celu dokonania wizji lokalnej należy skontaktować się z Dyrektorem Hotelu „WIENIAWA” Panią Ewą Bińczyk Kurczała tel. 693-082-064 lub 71-780-90-00.

3. Oferent musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi

do wykonania zamówienia.

4. Oferent musi być w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej mu wykonanie przedmiotu zamówienia.

5. Oferent musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min wartości złożonej oferty ( suma ubezpieczenia )

oraz oświadczyć, że niezwłocznie po podpisaniu umowy zawrze i / lub przedstawi polisę OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej odpowiadającą wartości umowy.

6. Warunkiem przystąpienia jest zapoznanie się z treścią umowy (załącznik nr 2 niniejszego Zapytania Ofertowego).

7. W przypadku wyboru oferty wykonawcy, zawarcie umowy na warunkach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 2 niniejszego Zapytania Ofertowego), w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

8. Udzielenie Zamawiającemu gwarancji co najmniej na okres co najmniej 5 lat .

Questions to the inquiry "Wykonanie kommpleksowych prac budowlanych związanych z remontem 180 mb kanalizacji w Hotelu Wieniawa we Wrocławiu."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Companies for which the purchase is to be madeWarning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...