Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-12-21

AMW HOTELE Sp. z o.o.

Św. Jacka Odrowąża 15

03-310 Warszawa

NIP: 6762278406

Osoba kontaktowa:

Anna Kolińska

tel:

e-mail: a.kolinska@amwhotele.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z72/200506

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

AMW HOTELE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-310), przy ul. św. Jacka Odrowąża 15, zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie kompleksowych prac budowlanych związanych z remontem 180 m kanalizacji w Hotelu Wieniawa we Wrocławiu.

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. prace budowlane - kanalizacja 1 szt. - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Miejsce dostawy: siedziba
  2. Koszt transportu: po stronie dostawcy

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 100%

Dodatkowe warunki formalne:

1. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest posiadanie przez Oferenta niezbędnej wiedzy i udokumentowanego doświadczenia w Przedmiocie Zamówienia.

2. Warunkiem przystąpienia do postepowania jest dokonanie wizji lokalnej oraz samodzielnych obmiarów i na ich podstawie sporządzenie oferty cenowej. W celu dokonania wizji lokalnej należy skontaktować się z Dyrektorem Hotelu „WIENIAWA” Panią Ewą Bińczyk Kurczała tel. 693-082-064 lub 71-780-90-00.

3. Oferent musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi

do wykonania zamówienia.

4. Oferent musi być w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej mu wykonanie przedmiotu zamówienia.

5. Oferent musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min wartości złożonej oferty ( suma ubezpieczenia )

oraz oświadczyć, że niezwłocznie po podpisaniu umowy zawrze i / lub przedstawi polisę OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej odpowiadającą wartości umowy.

6. Warunkiem przystąpienia jest zapoznanie się z treścią umowy (załącznik nr 2 niniejszego Zapytania Ofertowego).

7. W przypadku wyboru oferty wykonawcy, zawarcie umowy na warunkach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 2 niniejszego Zapytania Ofertowego), w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

8. Udzielenie Zamawiającemu gwarancji co najmniej na okres co najmniej 5 lat .

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Wykonanie kommpleksowych prac budowlanych związanych z remontem 180 mb kanalizacji w Hotelu Wieniawa we Wrocławiu."

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Firmy na rzecz których ma być dokonywany zakupUwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...