Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-08-07

AMW HOTELE Sp. z o.o.

Św. Jacka Odrowąża 15

03-310 Warszawa

NIP: 6762278406

Osoba kontaktowa:

Piotr Król

tel:

e-mail: p.krol@amwhotele.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z1/290018/aktualizacja1

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zmian (aktualizacja):

W wyniku problemów technicznych, został zaktualizowany załącznik nr 1 - Specyfikacja.

Treść zapytania:

Warszawa 06.08.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

AMW HOTELE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-310), przy ul. św. Jacka Odrowąża 15, zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie strony internetowych dla Spółki AMW HOTELE Sp. z o.o. wraz systemem zarządzania treścią CMS oraz wykonanie dedykowanej strony dla Hotelu Zamkek Czocha wraz systemem zarządzania treścią CMS.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie nowej strony internetowej dla Spółki AMW HOTELE na domeniewww.amwhotele.pl wraz z systemem zarządzania treścią (CMS) oraz wykonania dedykowanej strony dla Hotelu Zamek Czocha wraz z systemem zarządzania treścią (CMS). Szczegółowy opis zamówienia zawiera Załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

II. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:

Do dnia 31.11.2018

III. Warunki udziału w postepowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności.

2. Znajdują się w sytuacji ekonomiczniej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

3. Nie będą korzystać z usług podwykonawców lub konsorcjantów.

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Gwarantują terminowość i jakość zrealizowania usług. Za spełnienie warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie Zamawiający uzna przesłanie minimum trzech referencji do zrealizowanych w przeciągu ostatnich 5 lat projektów stron internetowych.

6. Posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonania strony internetowej. Za spełnienie warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie Zamawiający uzna prowadzenie działalności w branży e-commerce przez minimum 5 lat i zrealizowanie w tym okresie minimum trzech projektów stron internetowych dedykowanych dla branży e-commerce, w tym co najmniej:

a. jednego projektu w którym zastosowano system rezerwacyjny. Rzeczony system nie musi być związany z branżą hotelową.

b. jednego projektu dedykowanego dla dowolnej sieci obiektów.

7. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. Za spełnienie warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie Zamawiający uzna:

a. Przedstawienie portfolio zrealizowanych projektów. Portfolio musi zawierać minimum trzy projekty, wśród których musi znaleźć się projekt z zastosowaniem systemu rezerwacyjnego oraz projekt dla sieci obiektów. Portfolio należy przesłać w formie linków do działających stron, będących projektem Wykonawcy.

b. Przedstawienie portfolio grafika Wykonawcy. Portfolio musi zawierać minimum pięć projektów zrealizowanych przez grafika Wykonawcy z każdej z wymienionych kategorii: strona internetowych, baner oraz zestaw przycisków. Portfolio należy przesłać na płycie CD bądź pamięci przenośnej USB w formacie .pdf.

c. Udzielenie minimum 2 letniej gwarancji na wykonane prace, obejmującej serwis oraz całodobową pomoc w przypadku zdarzeń zakłócających pracę strony.

IV. Kryteria oceny ofert:

l.p.

Opis kryteriów oceny ofert

Waga

%

Opis metody przyznawania punktów

(metodologia oceny)

1

Cena

60%

Sposób wyliczenia punktów w kryterium Cena (C):

C = Cmin*60/Co

gdzie:

C - ilość punktów uzyskanych w kryterium Cena

Cmin - najniższa cena ze wszystkich ofert

Co - cena analizowanej oferty

60 - waga kryterium Cena

2

Ocena portfolio

40%

Sposób wyliczenia punktów w kryterium Portfolio (P):

P = X*………

gdzie:

P - ilość punktów uzyskanych w kryterium Portfolio.

X1ilość punktów uzyskanych w kryterium ilość wykonanych projektów z zastosowaniem systemu rezerwacyjnego. W kategorii można uzyskać od 0 do 10 punktów w zależności od ilości natężenia obsługiwanych rezerwacji przez wykorzystany system. Weryfikacji podlega pierwsze 10 projektów wskazanych przez wykonawcę projektów.

X2 -ilość punktów uzyskanych w kryterium ilość wykonanych projektów dla sieci obiektów. W kategorii można uzyskać od 0 do 10 punktów w zależności od ilości obiektów należących do sieci. Weryfikacji podlega pierwsze 10 projektów wskazanych przez wykonawcę projektów.

X3ilość punktów uzyskanych w kryterium ilość wykonanych projektów w ciągu całego okresu prowadzenia działalności w branży e-commerce. W kategroii można uzyskać od 0 do 10 punktów. Sposób wyliczenia punktów w kryterium Ilość (I):

I = Imax*10/Io

gdzie:

I - ilość punktów uzyskanych w kryterium Ilość

Imax - najwyższa ilość ze wszystkich ofert

Io - ilość analizowanej oferty

X4dodatkowo do 10 p można uzyskać za projekty wykazane w Portfolio grafika Wykonawcy. Weryfikacji podlega pierwsze 10 projektów wskazanych przez wykonawcę projektów.

40 - waga kryterium

Ostateczna wartość oceny złożonej oferty obliczana będzie wg wzoru :

X = C + P

gdzie:

X - liczba punktów oferty badanej

C - liczba punktów oferty badanej w kryterium Cena

P - liczba punktów oferty badanej w kryterium Portfolio.

Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach będą zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku.

V. Termin i miejsce składania ofert:

1. Ogłoszenie postepowania ofertowego nastąpi w dniu 06.08.2018

2. Oferty można składać do dnia 22.08.2018 do godziny 15:00.

3. Ofertę należy zgłosić za pośrednictwem Platformy Zakupowej należącej do Zamawiającego.

4. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Wszelkie zmiany są składane przez Platformę Zakupową Zamawiającego.

UWAGA:

W przypadku kiedy Zamawiający w tracie składania ofert dokona aktualizacji postępowania, Wykonawca jest obowiązany do ponownego złożenia oferty na Platformie Zakupowej.

5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

UWAGA: AMW HOTELE Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert; do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Wykonawcami, aukcji elektronicznej; zmiany zasad; unieważnienia postępowania; odstąpienia od niego lub uznania, że postępowanie nie dało rezultatu bez podania przyczyn.

VI. Sposób przygotowania oferty:

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną osobną ofertę do zamówienia.

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, lub pismem odręcznym.

3. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

4. Wskazane jest, aby wszystkie strony były ponumerowane i parafowane.

5. Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, były parafowane przez osobę podpisująca ofertę.

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty na innym druku niż załączony do niniejszego zapytania, jak również nie dopuszcza się dokonywania modyfikowania druków.

8. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie wraz z załącznikami Oferenta potwierdzające spełnienie warunków udziału w postepowaniu.

9. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualny odpis KRS lub CEiDG.

10. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz zrealizowanych projektów zgodnie z wytycznymi wskazanymi w warunkach przystąpienia do postępowania.

11. Wykonawca zobowiązany jest złożyć portfolio wykonanych projektów oraz portfolio grafika Wykonawcy zgodnie z wytycznymi wskazanymi w warunkach przystąpienia do postępowania.

12. Wykonawca zobowiązany jest złożyć warunki gwarancji na wykonane prace zgodnie z wytycznymi wskazanymi w warunkach przystąpienia do postępowania.

13. Wykonawca zobowiązany jest złożyć referencje zgodnie z wytycznymi wskazanymi w warunkach przystąpienia do postępowania.

VII. Udzielanie wyjaśnień do zapytania ofertowego:

1. Zamawiający będzie miał obowiązek udzielenia wyjaśnień do treści Zapytania ofertowego, jeżeli prośba o udzielenie wyjaśnień wpłynie do dnia 14.08.2018 do godz. 14:00.

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje do wiadomości wszystkich Wykonawców, którzy biorą udział w postępowaniu, bez wskazania autora pytania.

3. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert może zmienić treść Zapytania oraz przedłużyć termin składania ofert. W przypadku dokonania takich zmian, Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawców, którzy biorą udział w postępowaniu.

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówna zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem „ zmiana”.

VII. Warunki przyjęcia oferty oraz zawarcia umowy:

1. Zamawiający dokona analizy i oceny złożonych ofert według kryteriów ustalonych w niniejszym zapytaniu. Po dokonaniu oceny złożonych ofert, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej i wystosuje zaproszenie do zawarcia umowy.

2. Zamawiający informuje, że warunkiem zawarcia umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w niniejszym postępowaniu jest uzyskanie przez Zamawiającego zgody odpowiednich organów na zawarcie umowy (zgoda korporacyjna).

3. Zamawiający informuje, że umowa zawarta będzie według projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

4. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji, oznacza to że, Zamawiający w przypadku zapotrzebowania innego niż wskazanego w Specyfikacji oraz Umowie będzie mógł zwiększyć zakres usługi Wykonawcy.

VIII. Minimalny termin ważności oferty:

1. Minimalny okres ważności rozpoczyna się w dniu złożenia oferty, a kończy nie wcześniej niż z dniem podpisania umowy.

2. Po wpłynięciu ofert Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami lub przeprowadzenia aukcji za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.

3. Zamawiający informuje, że umowa zawarta będzie według projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

IX. Warunki płatności:

Płatność za powyższe usługi będzie realizowana przelewem 21 dni od dnia zakończenia usługi, na podstawie poprawnie wystawionej faktury VAT przesłanej na adres p.krol@amwhotele.pl.

Załączniki:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2) Formularz oferty

3) Wzór umowy

4) Oświadczenie

5) Formularz wykazu projektów

Podpis Kierownika Komórki Organizacyjnej Spółki

…………………………………………………………………………….

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Wykonanie strony internetowej 1 usługa - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Termin płatności: 21 dni
  2. Posiadam/y uprawnienia do wykonania określonej działalności.
  3. Znajduje/my się w sytuacji ekonomiczniej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
  4. Nie będę/dziemy korzystać z usług podwykonawców lub konsorcjantów.
  5. Gwarantuję/my terminowość i jakość zrealizowania usług
  6. Posiadam/y wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonania stron internetowych
  7. Dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

Kryteria oceny oferty

  1. Referencje - 40%
  2. Cena - 60%

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zapytanie ofertowe na wykonanie strony internetowych dla AMW HOTELE Sp. z o.o. wraz systemem zarządzania treścią CMS oraz wykonanie dedykowanej strony dla Hotelu Zamek Czocha wraz systemem zarządzania treścią CMS."

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Firmy na rzecz których ma być dokonywany zakupUwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...