Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-02-22

AMW HOTELE Sp. z o.o.

Św. Jacka Odrowąża 15

03-310 Warszawa

NIP: 6762278406

Osoba kontaktowa:

Anna Kolińska

tel:

e-mail: a.kolinska@amwhotele.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z46/200506

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Warszawa, dnia 22.02.2018r.

OGŁOSZENIE

AMW HOTELE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa, informuje o wszczęciu postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest:

zbycie nieruchomościgruntowej

zabudowanej budynkiemHotelu „Ułan” wraz z istniejącą infrastrukturą, położonej

w Grudziądzu przy ul. Legionów 53, obejmującej działki o numerach ewid.:

75/15 obr. ewid. 008, 14/38 obr. ewid. 010, 1/4 obr. ewid 010,

dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi

księgę wieczystą nr TO1U/00032108/1.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości netto wynosi: 1 175 000,00 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

Oferty należy złożyć do dnia 15.03.2018r. do godz. 13:00 na adres: AMW HOTELE Sp. z o.o.

w Warszawie, ul. Św. Jacka Odrowąża 15.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.03.2018r. o godz. 13:30 w biurze Zarządu Spółki .

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży oraz warunków przystąpienia do przetargu zawarte są w pełnym ogłoszeniu oraz Wzorze Oferty zamieszczonych na stronie internetowej Spółki pod adresem,www.amwhotele.pl (zakładka: aktualności).

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. nieruchomosci 1 szt. - Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:

1. Warunkiem przystąpienia przez Oferenta do postępowania jest wniesienie wadium w wysokości
117 500,00 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy pięćset złotych i 00/100).

2. Wadium należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.03.2018r.w pieniądzu na konto AMW HOTELE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. św. Jacka Odrowąża 15, w banku PKO BP o/Kraków nr: 11 1020 2892 0000 5002 0197 7214. W tytule przelewu należy podać: Grudziądz, ul. Legionów 53 – wadium do postępowania przetargowego.

3. Za dzień wniesienia wadium uznaje się datę wpływu żądanej kwoty na wskazane konto. Brak wpłaty wadium lub brak dołączenia do oferty kserokopii potwierdzenia wpłaty skutkuje niedopuszczeniem Oferenta do przetargu.

4. Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją bez zastrzeżeń zapisów Zasad przez Oferenta.

5. Wadium wniesione przez Oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w wartości nominalnej na wskazane konto w terminie do 14 dni od dnia zatwierdzenia wyników postępowania przez Zarząd w formie uchwały.

6. Nieprzyjęcie ofert, unieważnienie, odwołanie lub zamknięcie postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert nie daje prawa do naliczania odsetek od wpłaconego wadium.

7. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy przedwstępnej lub umowy przenoszącej własność lub nie przystąpi do dodatkowego przetargu ustnego, w terminie wskazanym przez Spółkę.

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem Hotelu „Ułan” wraz z istniejącą infrastrukturą, położonej w Grudziądzu przy ul. Legionów 53"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Firmy na rzecz których ma być dokonywany zakupUwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...