Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-01-03

AMW HOTELE Sp. z o.o.

Św. Jacka Odrowąża 15

03-310 Warszawa

NIP: 6762278406

Osoba kontaktowa:

KAROLINA DOMINIKOWSKA

tel:

e-mail: k.dominikowska@hotelewam.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z23/200509/aktualizacja1

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zmian (aktualizacja):

Szanowni Państwo,

w wyniku omyłek pisarskich Zamawiający załącza:
- Zapytanie ofertowe- VIII PKT. 4
- Wykaz zrealizowanych zrealizowanych usług- zmiana netto na brutto

Treść zapytania:

Warszawa 27.12.2017

AMW/REY/KB-4/09/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

AMW HOTELE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-310), przy ul. św. Jacka Odrowąża 15, zwraca się z zapytaniem ofertowym na:

świadczenie kompleksowej usługi sprzątania pomieszczeń w Hotelu Reymont w Łodzi należącego do AMW HOTELE Sp. z o.o.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie sprzątania: pokoi hotelowych, powierzchni ogólnodostępnych, klatek schodowych, korytarzy, toalet na korytarzach, holu recepcyjnego, holu wejściowego, wind osobowych znajdujących się w Hotelu Reymont, położonym w Łodzi przy ul. Legionów 81, 7 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie.

II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Od dnia zawarcie Umowy na okres 12 miesięcy

III. Warunki udziału w postępowaniu:

∙ Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

∙ Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał minimum 3 umowy/zlecenia obejmujące swoim zakresem usługęsprzątania w budynkach branży hotelowej i/lub budynkach zamieszkania zbiorowego o wartości co najmniej 50 tys. zł. brutto każda z nich, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania, a także pisemne referencje (minimum 3) lub inne dokumenty potwierdzające, że wykonał te umowy z należytą starannością. Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku umów, które są nadal wykonywane, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż do upływu terminu składania ofert wartość każdej z tych usług na dzień składania ofert nie może być mniejsza niż 50 tys. zł brutto każda z nich.

Przez „budynki zamieszkania zbiorowego” należy rozumieć obiekty według definicji zawartej
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18.09.2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422,) tj. należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny.

∙ Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

∙ Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

∙ Wykonawca w okresie obowiązywania umowy musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) na wszystkie
i jedno zdarzenie. W przypadku jego wygaśnięcia w trakcie obowiązywania umowy, obowiązkiem Wykonawcy będzie dostarczenie ważnego dokumentu na pozostały okres obowiązywania umowy.

∙ Wykonawca musi posiadać kopie aktualnych na dzień składania oferty zaświadczeń
o nie zaleganiu w płaceniu podatków oraz składek zdrowotnych i społecznych oraz wszystkie inne dokumenty potwierdzające zdolność finansową Wykonawcy, o które Wykonawca może zostać poproszony w przypadku wyboru jego oferty.

∙ Wykonawca posiadania kompetencję i uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

IV. Kryteria oceny ofert:

Cena: 100%

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium

oferowana cena netto najniższa ze wszystkich ofert

Wartość punktowa oferty = ---------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt

cena badanej oferty netto

V. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę w języku polskim należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego do dnia 08.01.2018 do godz. 13:00

UWAGA:AMW HOTELE Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert; do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Wykonawcami, aukcji elektronicznej; zmiany zasad; unieważnienia postępowania; odstąpienia od niego lub uznania, że postępowanie nie dało rezultatu bez podania przyczyn.

VI.Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Ofertę stanowi wypełniony Formularz Ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

3. Wraz z ofertą powinny być złożone:

∙ Wykaz zrealizowanych usług stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania;

∙ Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zapytania;

∙ Pełnomocnictwo do podpisania oferty - o ile uprawnienie do podpisania oferty nie wynika
z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą;

∙ Aktualną informację z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

∙ Parafowany wzór Umowy stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

4. Oferta, oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory (formularze) powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

5. Oferta musi zawierać nazwę i siedzibę oferenta oraz datę sporządzenia oferty.

6. Cena zadeklarowana w ofercie powinna być ceną netto, ponadto Wykonawca powinien podać również cenę zawierającą aktualny podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień, w którym upływa termin składania ofert.

7. Cena oferty musi być wyliczona zgodnie ze Specyfikacją, wszystkie wartości należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

8. Oferta, oświadczenia i dokumenty powinny być sporządzone w formie pisemnej, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność treści.

9. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami zawierającymi jakąkolwiek treść powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty i załączników do oferty, w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. muszą być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę -
w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

10. Wszystkie dokumenty należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.

11. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Wszelkie zmiany są składane przez Platformę Zakupową Zamawiającego.

UWAGA:

W przypadku kiedy Zamawiający w tracie składania ofert dokona aktualizacji postępowania, Wykonawca jest obowiązany do ponownego złożenia oferty na Platformie Zakupowej.

12. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Udzielanie wyjaśnień do zapytania ofertowego:

1. Zamawiający będzie miał obowiązek udzielenia wyjaśnień do treści Zapytania ofertowego, jeżeli prośba o udzielenie wyjaśnień wpłynie do dnia 03.01.2018 do godz. 11:00

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje do wiadomości wszystkich Wykonawców, którzy biorą udział w postępowaniu, bez wskazania autora pytania.

3. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert może zmienić treść Zapytania oraz przedłużyć termin składania ofert.
W przypadku dokonania takich zmian, Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawców, którzy biorą udział w postępowaniu.

4. Wszystkie pytania i wyjaśnienia do niniejszego zapytania będą składane za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.

VIII. Warunki przyjęcia oferty oraz zawarcia umowy:

1. Zamawiający dokona analizy i oceny złożonych ofert według kryteriów ustalonych
w niniejszym zapytaniu. Po dokonaniu oceny złożonych ofert, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej i wystosuje zaproszenie do zawarcia umowy.

2. Zamawiający informuje, że warunkiem zawarcia umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w niniejszym postępowaniu jest uzyskanie przez Zamawiającego zgody odpowiednich organów na zawarcie umowy (zgoda korporacyjna).

3. Zamawiający informuje, że umowa zawarta będzie według projektu Umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

4. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji, oznacza to iż Zamawiający w przypadku zapotrzebowania innego niż w wskazanego w Specyfikacji oraz Umowie, będzie mógł zwiększyć zakres usługi Wykonawcy.

IX. Warunki płatności:

Wykonawca za zrealizowaną dostawę, będzie wystawiał fakturę -podstawą płatności faktury każdorazowo będzie pokwitowanie wykonania usługi podpisane przez obie strony, termin płatności wynosić będzie 21 dni od daty złożenia/dostarczenia w siedzibie Spółki poprawnie wystawionej faktury.

X. Informacje dotyczące Platformy zakupowej Zamawiającego:

1) Adres Operatora Platformy zakupowej Zamawiającego:

https://amwhotele.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

2) W sprawach technicznych i organizacyjnych można kontaktować się w godzinach
8:00-16:00 pod poniższymi numerami telefonicznymi:

71 787-35-34; 71 787-37-27; 71 787-37-57

XI. Wykaz załączników:

1) Załącznik nr 1 - Specyfikacja

2) Załącznik nr 2 – Formularz oferty

3) Załącznik nr 3 – Wykaz zrealizowanych usług

4) Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu

5) Załącznik nr 5 – Wzór Umowy

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. usługa kompleksowego sprzątania hotelu 1 usługa - Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zapytanie ofertowe na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania pomieszczeń w Hotelu Reymont w Łodzi należącego do AMW HOTELE Sp. z o.o. "

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Firmy na rzecz których ma być dokonywany zakupUwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...