Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2017-12-22

AMW HOTELE Sp. z o.o.

Św. Jacka Odrowąża 15

03-310 Warszawa

NIP: 6762278406

Osoba kontaktowa:

Ewelina Byśkiniewicz

tel:

e-mail: e.byskiniewicz@amwhotele.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z15/201695

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

OGŁOSZENIE

AMW HOTELE Sp. z o.o. z siedzibą  w Warszawie,

przy ul. św. Jacka Odrowąża 15, tel. 22 417-10-90 ,www.amwhotele.pl

ogłasza wszczęcie postępowania w zakresie:

Dostawy wraz z montażem oraz wniesieniem wyposażenia meblowego do jedenastu pokoi w Hotelu Wieniawa we Wrocławiu.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone zgodnie ze Specyfikacją i Zapytaniem Ofertowymi określonymi przez Zamawiającego, które są dostępne na Platformie Zakupowej Zamawiającego oraz stronie internetowej www.amwhotele.pl (zakładka Ogłoszenia ).

Termin i składanie ofert:

·Ofertę w języku polskim należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego
do dnia 05.01.2018 r., do godz.15:00:

·Adres Operatora Platformy Zakupowej Zamawiającego:https://amwhotele.logintrade.net

·W sprawach technicznych i organizacyjnych, związanych z platformą zakupową można kontaktować się w godzinach: 8: 00-16: 00, pod numerami telefonów:

71 787-35-34;

71 787-37-27;

71 87-37-57

·Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Wykonawcami, zmiany zasad, unieważnienia postępowania, odstąpienia od niego lub uznania, że postępowanie nie dało oczekiwanego rezultatu bez podania przyczyn oraz możliwości pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

·Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowo przeprowadzenia aukcji cenowej za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

·Zamawiający będzie miał obowiązek udzielenia wyjaśnień do treści Zapytania ofertowego, jeżeli prośba o udzielenie wyjaśnień wpłynie do dnia 03.01.2018r. do godz.11:00.

·Wszystkie wyjaśnienia będą składane za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.

·Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje do wiadomości wszystkich Wykonawców, którzy biorą udział w postępowaniu, bez wskazania autora pytania.

·Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert może zmienić treść Zapytania oraz przedłużyć termin składania ofert. W przypadku dokonania takich zmian, Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawców, którzy biorą udział w postępowaniu.

·Wykonawcy, po otrzymaniu informacji o dokonaniu przez Zamawiającego zmian lub uzupełnień w dokumentach przedmiotowego postępowania są zobligowani do ponownego zaktualizowania oferty złożonej na platformie zakupowej.

I. Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Ofertę należy sporządzić według Wzoru Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawniona do działania w imieniu Wykonawcy, która powinna przedłożyć odpowiedni dokument potwierdzający jej uprawnienia do działania w imieniu i na rzecz Wykonawcy.

3. Wraz z ofertą powinny być złożone:


 • ∙ Wykaz zrealizowanych usług stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania
 • Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego postępowania
 • ∙ Pełnomocnictwo do podpisania oferty - o ile uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofert
 • ∙ Aktualną informację z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
 • Akceptację wzoru umowy - załącznik nr 5

4. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać jakichkolwiek zmani w Specyfikacji i jej załącznikach. Oferta, oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory (formularze) powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

5. Oferta musi zawierać nazwę i siedzibę oferenta oraz datę sporządzenia oferty.

6. Cena zadeklarowana w ofercie powinna być ceną netto, ponadto Wykonawca powinien podać również cenę zawierającą aktualny podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień, w którym upływa termin składania ofert.

7. Cena oferty musi być wyliczona zgodnie ze Specyfikacją, zawierać wszystkie elementy Specyfikacji oraz inne koszty wynikające z realizacji zamówienia w tym koszt np. dostawy oraz wniesienia wyposażania meblowego. Wszystkie wartości należy podać do dwóch miejsc
po przecinku.

8. Oferta, oświadczenia i dokumenty powinny być sporządzone w formie pisemnej, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność treści.

9. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami zawierającymi jakąkolwiek treść powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty i załączników
do oferty, w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. muszą być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę -
w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

10. Wszystkie dokumenty należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.

11. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Wszelkie zmiany są składane przez Platformę Zakupową Zamawiającego.

UWAGA:

W przypadku, kiedy Zamawiający w tracie składania ofert dokona aktualizacji postępowania, Wykonawca jest obowiązany do ponownego złożenia oferty na Platformie Zakupowej.

12. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

II. Warunki przyjęcia oferty oraz zawarcia umowy:

1. Zamawiający dokona analizy i oceny złożonych ofert według kryteriów ustalonych w niniejszym zapytaniu. Po dokonaniu oceny złożonych ofert, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej i wystosuje zaproszenie do zawarcia umowy.

2. Zamawiający informuje, że warunkiem zawarcia umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w niniejszym postępowaniu jest uzyskanie przez Zamawiającego zgody odpowiednich organów na zawarcie umowy (zgoda korporacyjna).

3. Zamawiający informuje, że umowa zawarta będzie według projektu Umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.


Postępowanie przeprowadzone będzie zgodnie z KC. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia lub warunków postępowania oraz do odwołania postępowania w każdej chwili bez podania przyczyny.

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Wyposażenie meblowe 1 szt. Artykuły hotelowe Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

 1. Koszt transportu: po stronie dostawcy
 2. Miejsce dostwy Hotel Wieniawa we Wrocławiau
 3. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia
 4. Wykonawca posiada potencjał techniczny oraz osby zdolne do wykonania zamówienia
 5. Wykanawca udzili gwarancji na wykonane meble co najmniej min. 24 misiace
 6. Wykonaca posiada doświadczenie oraz referencje w przedmicie postępowania

Kryteria oceny oferty

 1. Cena - 100%

Dodatkowe warunki formalne:

1. Cena zadeklarowana w ofercie powinna być ceną netto, ponadto Wykonawca powinien podać również cenę zawierającą aktualny podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień, w którym upływa termin składania ofert.

2. Cena oferty musi być wyliczona zgodnie ze Specyfikacją, zawierać wszystkie elementy Specyfikacji oraz inne koszty wynikające z realizacji zamówienia w tym koszt np. dostawy oraz wniesienia wyposażania meblowego. Wszystkie wartości należy podać do dwóch miejsc
po przecinku.

3. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na podstawie zawartej umowy z Wykonawcą w ramach, której za zrealizowane zamówienie, będzie on sukcesywnie wystawiał fakturę za każdy etap realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z cenami zaproponowanymi w złożonej ofercie. Podstawą płatności faktury, każdorazowo będzie pokwitowanie wykonania usługi podpisane przez obie Strony, termin płatności wynosić będzie 21 dni od daty złożenia w siedzibie Spółki poprawnie wystawionej faktury.


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Dostawa wraz z montażem oraz wniesieniem wyposażenia meblowego do jedenastu pokoi w Hotelu Wieniawa"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Firmy na rzecz których ma być dokonywany zakupUwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...